Projectwethouder Blekersveld maakt haar eigen waarheid

Posted on

Op onze altijd maar durende zoektocht naar informatie over het Veld kwamen wij vandaag deze brief van 15 september 2023 van wethouder Gamri aan de raad tegen.

Interessant, zeker ook in het kader van de op 20 september 2023 in de raadscommissie Samenleving gevoerde discussie over het Blekersveld, alwaar de wethouder van een aantal fracties te horen kreeg dat de door het college gekozen procedure voor participatie en realisatie van woningbouw op het Veld niet hun instemming had.

Hier allereerst een paar quotes uit het op 22 mei 2023 door het college vastgestelde participatieplan.

“Het besluit om woningen te bouwen op Blekersveld is genomen, waarbij zij de doelstelling heeft om tachtig woningen te laten bouwen.”

“Het plan kent een aantal kaders:
– 80 sociale huurwoningen
– Minimale afmeting van sociale huurwoning is 40m2 GBO, minimaal 1 slaapkamer”

“Deelnemers kunnen reageren op de scenario’s voor het woningbouwplan maar zij kunnen niet mee praten of het project er komt, omdat het besluit hierover al is genomen.”

“Op basis van de kaders en de eerder geuite wensen is er op twee aspecten ruimte voor participatie:
– Scenarios voor woningbouw
– De inrichting van de buitenruimte”

Met andere woorden: Het staat vast dat er 80 woningen gebouwd worden en jullie mogen alleen
meepraten over de plek op het Veld waar de bouw komt te staan en – op een later moment- over de
inrichting van de buitenruimte.

In de brief van 15 september 2023 neemt de eerstverantwoordelijk wethouder volledig afstand van het door het college op 20 juni 2023 vastgestelde en bij brief van 13 juni 2023 aan de raad verzonden participatieplan Blekersveld. Immers, nu stelt zij ineens dat er “Zowel over het aantal woningen, als over de doelgroepen voor wie de woningen bestemd zijn.” geparticipeerd mag worden.

En wat dan te denken van haar uitleg van de met ruime meerderheid aangenomen motie van 2 juni 2022, waarbij in heldere taal het college is verzocht “De huidige ingezette bestemmingsplanprocedure Blekersveld geen verdere doorgang te laten geven en deze op korte termijn
te beëindigen.” . Wethoudster heeft deze motie echter vertolkt als zou de raad in de motie aangeven hebben dat er participatie over de invulling van Blekersveld gewenst is. (zie https://blekersveldgroen.nl/timeline/nieuwe-gemeenteraad-bloemendaal-opnieuw-beginnen-met-blekersveld-bouwplannen/)

En dan tot slot, wat te denken van de uitsmijter van deze wethouder in haar brief van 15 september 2023, luidende: “Wij beseffen heel goed dat dit een complex dossier is. College en raad moeten elkaar blijven vinden en goed informeren, zodat het proces om nieuwe woningen te realiseren voor de inwoners van Bloemendaal in goed overleg en zo voorspoedig mogelijk verloopt.”
Hiermee wordt op de emotie van de raad ingespeeld. De indruk wordt gewekt dat de 80 woningen specifiek voor Bloemendalers worden neergezet, terwijl een ieder weet (zou moeten weten) dat –mochten de woningen inderdaad worden gebouwd- slechts één vierde hiervan wordt toebedeeld aan daadwerkelijke Bloemendalers. De overige 75% komt immers ter beschikking aan woningzoekenden uit de regio Zuid Kennemerland.

Een mooi gezegde luidt: Als de overheid betrouwbaar is, komt vertrouwen vanzelf. Voorlopig is dit vertrouwen in de gemeente Bloemendaal nog ver te zoeken.