Nieuwe gemeenteraad Bloemendaal: Opnieuw beginnen met Blekersveld bouwplannen

Posted on

Op 2 juni 2022 heeft de Bloemendaalse gemeenteraad de motie van Liberaal Bloemendaal over het Blekersveld aangenomen met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

De motie (download hier) riep het zittende college op het ter inzage gelegde Ontwerp bestemmingsplan Blekersveld in te trekken. Hierop volgde een negatief pre-advies van het college. Zij stelde dat zij zich hiertoe niet bevoegd achtte. Dit is ons inziens heel raar. Wanneer het college wel bevoegd is, het bestemmingsplan ter inzage te leggen,  waarom zou het dan niet bevoegd zijn om de procedure te stoppen.

Er volgende een goed debat over de procedure, maar een robuuste meerderheid van de gemeenteraad gaf aan te willen stoppen met het liggende plan voor het Blekersveld. Een nieuw college zou ruimte moeten hebben om samen met de buurt naar een gedragen invulling van een bouwplan te komen van het Veld.

Bij afwezigheid van wethouder Wijkhuisen voerde wethouder Heijink het woord namens het college. Hij vatte het goed samen door te stellen: “Eigenlijk zegt de gemeenteraad tegen het college stop met de plannen voor het Blekersveld!” De fractie van VVD gaf daaraan nog een extra dimensie aan door te stellen dat elk uur dat door de ambtenarij tijd aan het Blekersveld wordt besteed weggegooid geld is.

Het Stichtingsbestuur van Blekersveldgroen is zeer content met de nieuwe inzichten van de Bloemendaalse gemeenteraad, en kijkt uit naar een participatie zoals die in oktober 2016 aan de omwonenden is beloofd. Omdat het college stelt niet bevoegd te zijn om de procedure in te trekken, voelt de stichting zich toch genoodzaakt om een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan. Hiermee wordt geborgd dat zij haar rechten bij het eventueel toch doorzetten van de ruimtelijke procedures niet verspeelt.