Ontwikkeling woningbouw Blekersveld

Posted on

Orgineel: Brief van college aan raad 
Bijlage(n) : Participatieplan woningbouw en inrichting groenvoorziening

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag informeren wij u over de stand van zaken rond de ontwikkeling van het project ‘Blekersveld’.

Blekersveld locatie voor woningbouw
Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal besloten om Blekersveld aan te wijzen als
locatie voor permanente woningbouw. Vanwege het gebrek aan sociale huurwoningen en de urgente
noodzaak om huisvesting voor statushouders te realiseren is er daarna direct gestart met hetmogelijk maken om (tijdelijke) flexwoningen op deze locatie te ontwikkelen. Tegelijkertijd is er op die datum besloten dat er een bestemmingsplan procedure gestart zou worden om woningbouw oplocatie Blekersveld mogelijk te maken. Na de aanhuur van voormalig verzorgingstehuis Oldenhove heeft de nieuwe coalitie besloten om de route van tijdelijke woningbouw te verlaten en direct over te gaan op permanente woningbouw op Blekersveld.

Eris op korte termijn grote behoefte aan woonruimte in de gemeente en aan betaalbare woonruimte
in het bijzonder. In Bloemendaal kunnen verschillende doelgroepen geen (of heel moeilijk) woonruimte vinden. Dat gaat bijvoorbeeld om leraren of zorgpersoneel, maar ook om ouderen die graag willen doorverhuizen en daarmee ruimte achterlaten waar gezinnen weer een plek kunnen
vinden. Locatie Blekersveld is een belangrijke locatie waar op relatief korte termijn woningen kunnen worden gebouwd.

Locatie Blekersveld is eigendom van de gemeente en daarmee de bouwlocatie waar de gemeente
het meest invloed heeft op het programma en de kwaliteit van de woningbouw. Het is één van de weinige locaties waar op korte termijn een substantiële bijdrage aan de sociale woningvoorraad geleverd kan worden.

Inzetten op sociale woningbouw levert bovendien de meeste woningen op. Naast de bouw van
woningen van een beperktere omvang geldt er immers ook een lagere vraag en dus een lagere norm
voor parkeren. Daarmee blijft er ruimte beschikbaar voor een groene invulling van de publieke buitenruimte.

Op 2 eerdere locaties die de gemeente heeft ontwikkeld is geen sociale woningbouw gerealiseerd.
Op de locatie Haringbuys zijn villa’s ontwikkeld en ook bij het project Vitaal Vogelenzang zullen geen
sociale huurwoningen worden gerealiseerd. De gemeente heeft de ambitie om deze woningen daar
waar mogelijk toe te voegen. Voor de dorpskern Overveen betekent de bouw van 80 sociale
huurwoningen op locatie Blekersveld een toename van het aandeel corporatiewoningen van 7,4%
naar 11,5% (zie bijgevoegde tabel)

De raad heeft op 11 november 2021 besloten het ontwerp bestemmingsplan vast te stellen en ter
inzage te leggen. Het raadsbesluit en het bestemmingsplan gaan uit van 80 sociale woningen.
Om de doelstellingen voor de woningbouw op Blekersveld te realiseren heeft de gemeente subsidie
verkregen.

In de recente commissievergadering van 24 mei 2023 is de ambitie om 80 sociale huurwoningen te
bouwen opnieuw bediscussieerd. Er zouden in het verleden toezeggingen zijn gedaan om deze
ambitie bij te stellen. Er zijn echter geen toezeggingen bekend die door het college zijn gedaan
tijdens commissie- of raadsvergaderingen, ook zijn er geen moties aangenomen waarbij deze
toezeggingen aan de orde zijn geweest. Met deze brief hopen wij nu de duidelijkheid te geven over
onze ambitie om sociale woningen te realiseren.

Samenwerking met woningbouwcorporatie
De gemeente Bloemendaal en woningcorporatie Brederode Wonen hebben de intentie uitgesproken
dat Brederode de daadwerkelijke ontwikkeling ter hand zal nemen. Omdat het sociale woningbouw
betreft kan de grond direct worden uitgegeven, aan een corporatie (in dit geval Brederode). Indien

het niet om sociale woningbouw zou gaan is er een aanbesteding noodzakelijk om de grond te
kunnen verkopen aan een ontwikkelende partij. Dit zal circa 1 jaar uitstel geven voor de bouw van de
woningen.

Het Blekersveld is inmiddels gesaneerd en ligt klaar voor de volgende stappen: bouwrijp maken, ontwerpen en bouwen. Brederode heeft nagedacht over een aantal scenario’s voor de woningbouw en legt deze voor aan de belanghebbenden in het participatieproces.

Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de op 2 juni 2022 aangenomen motie om opnieuw te participeren worden over het planvoornemen.”

 

Participatie over scenario’s

Brederode denkt op dit moment na over mogelijke woningbouw scenario’s. Daarbij is participatie
gewenst omdat de ontwikkeling impact heeft op de leefomgeving van omwonenden. De wijze waarop
de participatie vormgegeven wordt, is beschreven in het “Participatieplan woningbouw en inrichting
groenvoorziening” dat is bijgevoegd bij deze brief. Doel is om op korte termijn de eerste stap uit dit
participatieplan te zetten.

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan voor Blekersveld heeft tot 7 juni 2022 ter inzage gelegen. Het
bestemmingsplan voorziet in een aantal ruimtelijke uitgangspunten waaronder in een zogenaamd
‘bouwvlak’ waar de woningbouw plaats kan vinden en de ruimte om 80 sociale huurwoningen te
bouwen.

Het is mogelijk dat het voorkeursscenario voor het woningbouwplan, dat na de participatie wordt
uitgewerkt, aanleiding geeft om het ontwerpbestemmingsplan bij te stellen. In dat geval zal het
ontwerpbestemmingsplan opnieuw aan uw raad worden aangeboden, en opnieuw ter inzage worden
gelegd. Wij verwachten dat een behandeling in de raad hiervan dan in het najaar van 2023 kan
plaatsvinden.

Grondexploitatie

Als de gemeente eigen gronden ontwikkelt of gaat laten ontwikkelen dan is het gebruikelijk om dedoor de gemeente gemaakte kosten te verrekenen met de opbrengsten. De gemeente moet hiervoor een grondexploitatie bijhouden waarin de balans wordt bijgehouden van de kosten en opbrengsten
van de locatie. Het openen, wijzigen en sluiten van een grondexploitatie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Zodra de grondexploitatie is opgesteld zal deze middels een raadsvoorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. Vooruitlopend op de vaststelling van de grondexploitatie wordt de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden voorshands verantwoord in de reguliere begroting.

Realisatie
De planning van de ontwikkeling is sterk afhankelijk van een aantal procedures, met name de
bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunningsprocedure. We houden er vooralsnog
rekening mee dat de bestemmingsplanprocedure grotendeels in 2024 wordt doorlopen, de
omgevingsvergunningsprocedure in 2024/2025 en dat de start van de bouw in 2025 plaatsvindt.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal.

‚ burgemeester

‚ secretaris

Bijlage : Participatieplan Blekersveld