Nieuwsbrief

Posted on

Geacht gemeentebestuur, geachte mevrouw de Roy van Zuidewijn,

Naar aanleiding van uw nieuwsbrief dd 16 maart jl. aangaande locatieonderzoek (tijdelijke) woningbouw op Blekersveld, maak ik bezwaar tegen het plaatsen van flexibele tijdelijke en definitieve woningen op de locatie Blekersveld. Graag ontvang ik van u een reactie en antwoord op mijn vragen.

Het stukje grond tussen de Randweg en Blekersveld, hoewel ontoegankelijk, is een van de weinige openbare ongerepte stukjes natuur die Overveen nog kent. Dit stukje land is door de gemeente jaren lang bestempeld als ongeschikt om open te stellen wegens vervuiling. Inmiddels heeft de natuur daar haar gang kunnen gaan en is er een bijzonder stukje groen ontstaan dat een buffer vormt tussen de randweg en Blekersveld. Bovendien grenst het aan het volkstuinencomplex en dragen de bijen die er gehouden worden bij aan de biodiversiteit en de bestuiving van bloemen, groenten en fruit. Recent heeft de gemeente uitgebreid gecommuniceerd over het belang van biodiversiteit in de gemeente Bloemendaal.
Graag zou ik allereerst van u horen hoe de gemeente de wens voor een zo groot mogelijke biodiversiteit rijmt met het bebouwen van dit stukje groen?
Daarnaast vraag ik u hoe deze vervuilde grond dan nu wel ineens geschikt zou zijn voor bebouwing?

De afgelopen jaren zijn in Overveen op locaties Marinehospitaal en Wimbledon zeer veel woningen gerealiseerd, waardoor er niet alleen de maanden durende overlast van de bouw zelf, maar ook de permanente overlast van de toegenomen verkeersdruk, toegenomen aantallen auto’s, daarmee samenhangende vervuiling en een nog groter gebrek aan parkeerrruimte in de omgeving is ontstaan.
In uw brief noemt u 500 actieve woningzoekenden. Als inwonende van de gemeente kan ik ieders wens om hier te willen wonen goed begrijpen. Echter, er komt een moment dat er gewoonweg niet meer mensen in de gemeente kunnen wonen en een natuurlijk verloop de enige oplossing is. Bovendien komen deze woningzoekenden grotendeels niet in aanmerking voor sociale huisvesting.
Waarom koestert de gemeente haar bijzondere groene karakter niet, door nog verdere bebouwing te voorkomen?
Waarom laat de gemeente zich verleiden tot steeds meer bouw en steeds meer toestroom van (niet sociaal gehuisveste) inwoners vanuit omliggende steden?

Met de bebouwing van ieder stukje groen in Overveen neemt de drukte nog verder toe. Het realiseren van 40 tot 70 woningen op locatie Blekersveld kan niet anders dan leiden tot verkeersoverlast en bijvoorbeeld onveilige situaties voor de schoolgaande kinderen aan de Willem de Zwijgerlaan en de Dompvloedslaan.
Heeft de gemeente een inschatting gemaakt van de consequenties voor infrastructuur en veiligheid?
Hoe weegt zo een inschatting mee in de besluitvorming over de locatie Blekersveld?

Voor het besluit over een locatie voor sociale huisvesting zou een van de afwegingen moeten zijn een goede verdeling van sociale en niet sociale huisvesting, om een balans binnen de deelgebieden van de gemeente te waarborgen. Deelgebied Oldehove als geheel en Blekersveld in het bijzonder heeft een verdeling van ongeveer 75% sociale en 25% niet sociale huisvesting. Daarmee is de hoeveelheid sociale huisvesting op de locatie Blekersveld nu al zwaar oververtegenwoordigd ten opzichte van andere delen van de gemeente en de overige voor onderzoek in aanmerking komende locaties. Met een plaatsing van woningen voor sociale huisvesting op Blekersveld neemt deze scheve verhouding nog verder toe.
Waarom draagt de gemeente geen zorg voor een gelijkmatige verdeling met betrekking tot de sociale en niet sociale huisvesting van haar inwoners?

In de raadsvergadering van 12 maart jl. leek de gemeente gevoelig voor de bezwaren van de omwonenden van de Zomerzorgerlaan als een van de te onderzoeken locaties. Omwonenden die nadrukkelijk niet van dezelfde samenstelling sociaal/niet sociaal gehuisvest zijn als die van Blekersveld en in die hoedanigheid sterker van zich kunnen doen horen.
Waarom maakt de gemeente gebruik van het feit dat, naar eigen zeggen, de omwonenden van Blekersveld “minder kapitaal- en daadkrachtig” zijn, waardoor het bouwen van woningen daar “makkelijker te realiseren” is?
Waarom laat de gemeente zich imponeren door de dreiging van juridische procedures en personen op bepaalde posities bij haar besluit tot onderzoek van de locaties, waardoor zij ontvankelijker lijkt voor de bezwaren van de omwonenden aan de Zomerzorgerlaan dan aan Blekersveld?
Hoe verantwoordt de gemeente het kiezen voor de “gemakkelijkste weg” over de rug van de minder daadkrachtigen die in Blekersveld wonen, onder het voorwendsel nu eenmaal aan de opdracht van de Provincie te willen of moeten voldoen?

Het is wel duidelijk dat het aantal woningzoekenden en de wens van de Provincie de gemeente Bloemendaal voor een welhaast onmogelijke opdracht stelt.
Wat doet de gemeente om aan de Provincie duidelijk te maken dat haar opdracht niet realistisch is en op basis van onder meer bovenstaande argumenten zou moeten worden “teruggeduwd”?

Sinds wij op 14 september 2016 voet in ons nieuwe huis aan Blekersveld zetten en die dag de eerste brief van u ontvingen over mogelijke bouw op het stuk grond naast onze wijk, hebben wij ons ingespannen om de rust en het karakter van ons bijzondere wijkje te behouden. Met dit bezwaar tegen bebouwing van de grond grenzend aan Blekersveld onderstreep ik deze inspanning nogmaals.

Tenslotte herhaal ik hierbij mijn verzoek tot een reactie met antwoord op bovenstaande vragen.

Met vriendelijke groet,

[afzender bekend bij redactie]