Nieuwsbrief September

Posted on

Naar aanleiding van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2020 heeft onze advocaat René Rensing de raad in een brief gewezen op de consequenties van de door het college voorgestelde ruimtelijke procedures en de daaraan gehangen planning. Deze aan de raadsleden gerichte brief is voor ruim voor de raadsvergadering van 17 september voor kennisgeving afgedaan door het college!!! De brief was ook niet geagendeerd voor behandeling in de raad van 17 september 2020. Hoewel de politieke partijen Hart van Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal tijdens deze vergadering nog wel hebben geprobeerd om opnieuw een discussie over de gang van zaken te bewerkstelligen, werd geen meerderheid gevonden. Een door Zelfstandig Bloemendaal ingediende motie met betrekking tot het project werd met 1 stem voor en 14 stemmen tegen verworpen. Met andere woorden de raad laat haar oren helemaal hangen naar het college en stemt door niet te reageren volledig in met de ten aanzien van het Blekersveld voorgestelde procedures. Dat zij hiermee haar wettelijk geregelde gezag overdraagt aan het college schijnt haar niet te deren.

Op dit moment is het wachten op een besluit van de gemeente waarop gereageerd kan worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit de publicatie van het saneringsplan van het Blekersveld betreffen. Zoals iedereen uit de laatste nieuwbrief flexwonen  kan hebben gelezen is het bodemonderzoek afgerond. Op basis van de bevindingen zal nu een voorstel voor het saneringsplan moeten worden gemaakt en zal op basis van de inschatting van de kosten budget aan de raad moeten worden gevraagd. Dan zal de raad dus opnieuw een afweging moeten maken of de kosten voor sanering opwegen tegen de risico’s die gelopen worden bij het doorzetten van de door het college in haar rapportage van 17 augustus 2020 voorgestelde ruimtelijke ordeningsprocedures.

Indien het college groen licht verkrijgt door middel van het accorderen van het benodigde budget zal de gemeente een ruimtelijk besluit dienen te nemen. Hiertegen kan in bezwaar en beroep worden gegaan. Besluitvorming over beide zaken en bekendmaking hiervan is voor onze advocaat het startpunt voor het starten van bezwaarprocedures.

Tevens zal naar alle waarschijnlijkheid in de komende commissievergadering samenleving besproken worden waarom Hart van Bloemendaal wel een afschrift kreeg van het advies van de huisadvocaat over het onderwerp Blekersveld en de rest van de raadsfracties niet.

Op 20 oktober 2020 wordt de Stichting Blekersveldgroen gehoord door de bezwaarschriftencommissie, omdat bij een WOB verzoek van de stichting naar de exploitatiekosten van 4 mogelijke locaties, de cijfers van 2 van de locaties niet werden gedeeld, maar werden afgelakt.

Kortom we zitten niet stil!

Stichting Blekersveldgroen