Flexwonen nieuwsbrief 25 september 2020

Posted on

Beste inwoner,

Voor u ligt de nieuwsbrief over het project Huisvesting Statushouders. Via de nieuwsbrief wordt u met regelmaat op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en van mogelijkheden om uw inbreng te geven.

Waarom?
Iedere gemeente in Nederland staat voor de opdracht vanuit het Rijk om statushouders te huisvesten. Ook de gemeente Bloemendaal staat voor deze maatschappelijke opgave. Voor het einde van dit jaar moeten wij nog 40 statushouders een huis bieden. Omdat in onze gemeente niet veel sociale woningen beschikbaar zijn, zullen er tijdelijke woningen gebouwd worden.

Blekersveld
Op 17 augustus jl. is door het college bepaald dat op Blekersveld 60 flexwoningen gebouwd gaan worden. Dit zal in twee fases gebeuren. We doen ons uiterste best om de eerste 30 woningen voor het einde van dit jaar gereed te hebben. Deze zijn bedoeld voor 40 statushouders. Later, in 2021, volgen nog eens 30 woningen.

Er zal spoedig gestart worden met de bouw van de woningen. Daarvoor moet nog veel gebeuren. U kunt daarbij denken aan het ontwerp van de ruimte, het gereed maken van de grond en het aansluiten van nutsvoorzieningen.

De nieuwe bewoners
Als de woningen gerealiseerd zijn komen de nieuwe bewoners, die we graag een warm welkom geven. De statushouders die in Bloemendaal komen wonen, wachten immers al geruime tijd en zien ernaar uit om hier een nieuwe start te maken. Hoe zorgen wij ervoor dat zij zich welkom voelen? Hoe integreren zij op een snelle en fijne manier in de wijk? Daarbij is een rol weggelegd voor ons allemaal.

Bewonersavonden
Graag kijk ik nog even terug op de beide bewonersavonden. Er waren veel aanmeldingen en vanwege corona waren er strenge voorschriften voor de bezoekers. Tijdens deze avonden hebben deelnemers vragen gesteld en zorgen geuit. Ook via de mail ontvingen wij vragen. De antwoorden op deze vragen vindt u op de website en onderaan deze nieuwsbrief. De beide verslagen van de twee bewonersavonden kunt u daar ook vinden.
Is uw vraag nog niet beantwoord of heeft u een aanvullende vraag, stelt u die dan graag via Flexwonen@bloemendaal.nl.

Participatie
Wellicht wilt u meepraten of op een andere manier betrokken zijn? Wij zijn benieuwd naar uw mening en nodigen u graag uit om deel te nemen aan het participatietraject. Een uitnodiging voor een bijeenkomst volgt op korte termijn.

Tenslotte
De huisvesting van statushouders is niet een eenvoudige opgave, maar wel een hele belangrijke. Ik hoop van harte dat u dit niet beschouwt als een project van de gemeente alleen, maar ook van haar bewoners; een maatschappelijke opgave waar we gezamenlijk voor staan.

Met hartelijke groeten,
Susanne de Roy van Zuidewijn

Planvorming bouw locatie Blekersveld

Op dit moment zijn we bezig met het maken van een plan voor de bouw op locatie Blekersveld. Daarbij is ook de voorbereiding voor de bouw van de woningen in volle gang. Een architect onderzoekt op welke manier de woningen op de locatie ingepast kunnen worden en hoe de aansluiting op de omgeving goed en veilig kan worden vormgegeven.

Onderzoek
Er worden nu onderzoeken uitgevoerd voor de omgevingsvergunning en de bouw. Een voorbeeld van zo’n onderzoek is het bodemonderzoek.
Het bodemonderzoek wordt volgende week afgerond. De uitslag van het bodemonderzoek bepaalt of en op welke manier de bodem gesaneerd wordt.

Ontwikkelaars
We zijn inmiddels in contact met mogelijke ontwikkelaars die de bouw van het project kunnen doen. Zodra er een ontwikkelaar is gekozen, werken we het conceptplan verder uit. Daarna maken we de uitvoeringsplanning

Graag geven we u een terugblik op de tijdlijn. Hoe zijn we hier gekomen.

12 december 2019 –  De gemeenteraad geeft opdracht aan het college om voor 1 februari 2020 een Plan van Aanpak te hebben voor het project huisvesting statushouders.
In dit plan van Aanpak was Blekersveld locatie 3.

30 juni 2020 –  De gemeenteraad heeft de locatie Blekersveld aangewezen als locatie voor permanente woningbouw. Locatie 1 en locatie 2 uit het Plan van Aanpak zijn afgevallen. Het college krijgt van de gemeenteraad dan ook de opdracht om zelf  een locatie te bepalen voor de plaatsing van flexwoningen voorde huisvesting van statushouders.

17 augustus 2020 – Het college heeft, aan de hand van de uitspraak van de gemeenteraad op 30 juni besloten om de locatie Blekersveld aan te wijzen voor de plaatsing van flexibele woningen voor statushouders en andere woningzoekenden.

26 augustus en 7 september 2020 – Twee bewonersavonden zijn georganiseerd waarbij de buurt is geïnformeerd over het besluit van de gemeente, genomen op 17 augustus jongstleden.

27 september 2020 – Tijdens de raadsvergadering wordt er een motie ingediend om opnieuw met een voorstel te komen voor een locatie voor het huisvesten van statushouders. Deze motie wordt met 1 stem voor en 14 stemmen tegen verworpen.