Kluitje-in-het-riet antwoorden van College n.a.v. eerste informatieavond

Posted on

bron: website gemeente Bloemendaal

Vragen bewonersavond 26-8-2020
V: Waarom deze enige groene buffer (tussen de randweg en de sociale huurwoningen) opofferen? Hier is sprake van een zogenaamd “Tiny Forest” (zie ook: https://blekersveldpark.jouwweb.nl)
A: Het stuk grond vormt nu een groene buffer tussen de westelijke randweg en de bestaande bebouwing. De grond is helaas vervuild waardoor er ook een hek omheen staat. Voor de sanering zal bekeken moeten worden of er bomen behouden kunnen blijven. De gemeente zal haar best doen groen waar mogelijk te behouden. Al het groen behouden gaat niet en een deel gebruikt zal wordenvoor woningbouw.

V: Zijn de belangen van huurders van (sociale) huurwoningen minder dan die van de rijkere
Bloemendalers?
A: Iedereen in Bloemendaal wordt gelijk behandeld. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad,
het hoogste orgaan van de gemeente. Besluiten van dit orgaan geven de bandbreedte aan
waarbinnen het College kan handelen.

V: De grond ter plekke is matig tot ernstig vervuild, welke kosten zijn gemoeid met sanering, dat bedrag moet namelijk reeds nu bekend zijn?
A: Er is in het voorjaar een grondonderzoek gedaan, op dit moment heeft het bedrijf BK de opdracht gekregen aanvullend onderzoek te doen. Aan de hand van het aanvullende onderzoek wordt een saneringsplan gemaakt en zullen de kosten hiervan bekend worden. Deze informatie zal openbaar gemaakt worden.

V: Gaat de grond onder huur- en koopwoningen ook op vervuiling onderzocht worden?
A: De grond onder de bestaande woningen wordt niet meegenomen in het grondonderzoek.

V: Mocht het ooit zover komen dat tijdelijke woningen geplaatst gaan worden, hoe tijdelijk is dan tijdelijk? Einddatum moet vastgelegd worden. Er wordt steeds gesproken van 10 jaar!
A: Om een tijdelijke vergunning te kunnen verlenen moet er aangegeven worden wanneer de tijdelijkheid ophoudt.

V: Gaat het hier opnieuw om de zogenaamde statushouders?
A: Het college streeft naar een zorgvuldige verdeling van statushouders in de gemeente. Helaas is datnu niet mogelijk, bij mutaties zullen de tijdelijke woningen zeker worden aangeboden aan regulier woningzoekenden. De woningen die in de toekomstige projecten worden bijgebouwd zijn voor zowel woningzoekenden,statushouders

V: Zo ja, waarom worden deze statushouders tezamen gegroepeerd; ervaring in den lande, wijst uit
dat je hiermee vraagt om problemen?
A: De opzet is om de statushouders op termijn tezamen te laten wonen met regulier woningzoekenden De ervaringen zijn dat ‘gemende bewoning ’een belangrijke factor is die leidt tot
een betere integratie.

V: Hoe zal het straks gesteld zijn met de verkeerstoename en de verkeersveiligheid (nabij scholen)?
A: Om een vergunning te kunnen verlenen zullen alle aspecten goed bekeken moeten worden.Hierbij heeft verkeersveiligheid (zeker bij de school) de aandacht van de gemeente.

V: Wat te zeggen over het “wonen” nabij de zeer drukke Westelijke Randweg (meer dan 30.000 motorvoertuigen per etmaal). Er is sprake van ernstige geluidsoverlast en vervuiling. (E.e.a. is ook
in strijd met het advies van de GGD om geen gevoelige bestemmingen te plaatsen in de eerstelijnsbebouwing binnen een afstand van 50 meter van de Westelijke Randweg.
A: De aanwezigheid van de Westelijke Randweg onderdeel uitmaken van de beoordeling van de vergunning

V: Wat zullen de consequenties zijn voor de algemene veiligheid, in de nabij gelegen openbare ruimte?
A: Met de komst van nieuwe bewoners zal er een toename zijn van het gebruik van voorzieningen en openbare ruimte. De veiligheid van u als bewoners staat voor de gemeente voorop. Het college
draagt zorg voor een zorgvuldige invulling van de woningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise en begeleiding van Vluchtelingenwerk.

V: Überhaupt rondom bebouwing op deze plek om meerdere redenen (vervuilde grond, fijnstof,drukte in de wijk) 2. Maar vooral als 70 alleenstaande, waarschijnlijk mannen, samen wonen in dit
kleine gebied. Hoe zorgt dit voor re-integratie? Kunnen onze kinderen nog veilig buitenspelen als er mogelijk meerdere getraumatiseerde mensen wonen? Welke zorg is er voor deze mensen?
A: Wij begrijpen deze zorgen, bij het project Dennenheuvel leefden deze zorgen ook. Zoals eerder aangegeven, we zullen er samen met onze partners zoals eerder aangegeven, zullen we samen met
onze partners de bewoners zo goed mogelijk begeleiden.