Klacht Nationale Ombudsman

Posted on

Op grond met bestemming groen in Overveen (Blekersveld) wil B&W woningbouw realiseren. De buurt heeft geprobeerd de locatie publiek toegankelijk te krijgen (1998-2008), zonder resultaat. Eind 2016 meldt B&W dat de idee is om op het terrein woningbouw te plegen. Vanuit de buurt wordt afwijzend gereageerd. Participatie over planvorming wordt toegezegd, maar niet geeffectueerd. En dan blijft het lange tijd stil.

In 2020 ontstaat in de raad discussie over huisvesting van statushouders. De op basis van locatieonderzoek naar voren geschoven best scorende locaties hiervoor, worden o.b.v. inspraak op ingediende raadsvoorstellen naar de prullenbak verwezen. De instemming van de raad om te onderzoeken of permanente woningbouw op het Blekersveld mogelijk is, benut het college om de locatie aan te wijzen als plek voor tijdelijke huisvesting. Zonder overleg met bewoners/omwonenden, zonder behandeling van een raadsvoorstel hiertoe.

Richting bewoners wordt het als een vaststaand feit gecommuniceerd (17/8/2020).

Een besluit waar geen inspraak op mogelijk is. Dit terwijl er een B&W besluit ligt dat de locatie niet geschikt is als plek voor flexibele woningbouw (29/4/2020). De buurt heeft in 2018 haar krachten gebundeld door de Stichting Blekersveldgroen op te richten. De stichting fulmineert namens de buurt tegen de plannen, maar krijgt noch bij het college noch bij de raad gehoor. Tegen alle besluiten van college en raad is bezwaar aangetekend. Omdat het besluiten betreft die niet op een rechtsgevolg zijn gericht, wordt zij niet ontvankelijk verklaard. Een aanvraag omgevingsvergunning vanuit de gemeente blijft uit. Maar B&W geeft wel opdracht tot uitvoering van voorbereidende werkzaamheden, zoals de kap van de aanwezige bomen en struiken. Ook dient B&W een saneringsplan voor de locatie bij de omgevingsdienst in. Ook gaat de raad -op basis van onvolledig – ja zelfs onjuiste informatie- akkoord met een saneringskrediet.

Gelukkig is tot nu toe een totale kaalslag van het Blekersveld voorkomen door een door de stichting ingediend handhavingsverzoek bij de Omgevingsdienst, waardoor de kap voortijdig is stilgelegd (bijgevoegd). Maar gevreesd wordt voor de toekomst. Vandaar ons verzoek om hulp. Een tijdlijn met vermelding van de genomen besluiten en onze reacties hierop is te vinden op: www.blekersveldgroen.nl