Inspreeknotities Raadscommissie grond omwonenden

Posted on

Goedendag,

Graag ik wil me tot uw commissie richten met het onderstaande:
Bij overheidshandelen dient elk overheidslichaam zich te houden aan spelregels die gelden tussen de burger en de overheid… de algemene beginselen van behoorlijk bestuur .Dat zijn er diverse. Denk daarbij aan:

  • Het zorgvuldigheidsbeginsel  (een goede belangenafweging)
  • Het vertrouwensbeginsel, (opgewekt vertrouwen dient gehonoreerd te worden
  • Het rechtszekerheidsbeginsel ( de burger moet kunnen vertrouwen op consequent handelen van de overheid)

(Er zijn er nog meer: fair play,  verbod van willekeur, verbod van vooringenomenheid etc. maar die laat ik in dit verband buiten beschouwing).

Op de situatie van het Blekersveld is naar mijn mening in dit kader veel aan te merken.  De gemeente Bloemendaal vertoont hier laakbaar gedrag.  Je kunt hier denk ik uren over praten maar kortheidshalve verwijs ik naar de uitgebreid gedocumenteerde website van de stichting Blekersveldgroen en diverse berichten in de regionale pers die een ontluisterend beeld schetsen.

De hierboven genoemde beginselen worden naar mijn mening in het Blekersvelddossier met voeten getreden. In een procedure bij de bestuursrechter is de kans dan ook niet  ondenkbaar dat dit tot nadelige consequenties voor de gemeente Bloemendaal zal leiden en wel in
dier voege dat een gehele of gedeeltelijke nieuwe besluitvormingsprocedure zal moeten plaatsvinden .

Wat ik ook niet begrijp is dat de gemeente gisteren – vooruitlopend op de nog maar af te wachten beslissing of de bomenkap wordt toegestaan ja of nee – nu al is begonnen met het rigoureus snoeien van struiken e.d. op het Blekersveld en wel op een zodanige wijze dat het gebied voor diverse dieren onleefbaar wordt.

Men creëert dus – voorafgaand aan de uitkomst van een vrijwel zeker te verwachten procedure – nu al een situatie, die op korte termijn niet te herstellen zal zijn. Of dit redelijk en billijk is betwijfel ik.

Waarom is er niet gewacht op de situatie waarbij duidelijk is of de bomenkap doorgaat ja of nee?

Met betrekking tot de geplande komst van statushouden wil ik nog opmerken dat we in Nederland er voor moeten zorgen dat deze mensen op zo kort mogelijke termijn integreren in onze samenleving. Het is daarom niet verstandig om een groep van 40 statushouders bij elkaar te huisvesten en zeker niet op geheel of gedeeltelijk vervuilde grond! Betere locaties zijn denkbaar. Ik denk daarbij aan de Zomerzorgerlaan

Veel beter is ook het om deze groep in veel kleinere groepen ( denk daarbij aan 4 a 5 personen) te spreiden over de diverse deelgemeenten van de gemeente Bloemendaal. Integratie in de Nederlandse samenleving zal dan veel sneller verlopen waarbij tevens probleemsituaties veel eerder gesignaleerd en adequaat geadresseerd kunnen worden.

Tot slot wil ik nog opmerken dat tijdige participatie van bewoners in het voortraject – zeker met het oog op vereiste transparantie in de besluitvorming  – helaas niet heeft plaatsgevonden. Ook hieraan  zal een bestuursrechter in een procedure zeker aandacht aan besteden.

Dank u voor uw aandacht.