Inspreeknotitie Commissie grond 20 oktober 2020

Posted on

Voorzitter, leden van de commissie

U ziet ons waarschijnlijk als luis in de pels. Het zij zo. Wij blijven ons inzetten voor gelijke behandeling op dit Blekersvelddossier. De gang naar de rechter schuwen wij niet.

Wij zijn als stichting tegen elke vorm van bouw op het Blekersveld. Al  jaren wordt gepleit voor het publiek toegankelijk maken van dit groen. Dat het gemeentebestuur een andere visie heeft is ons de afgelopen vier jaar pijnlijk duidelijk geworden.

Een selectie van fouten in dit gemankeerde proces.

 • Oktober 2016 aankondiging college onderzoek bouw 15 tot 45 woningen.
  Overleg wordt toegezegd. Noch ambtelijk, noch bestuurlijk is tot nu toe hierop initiatief genomen.
 • De projectaanvraag Crises & Herstelwet aan BiZa gaat uit van het gegeven dat de raad het Veld heeft aangewezen als inbreidingslocatie. Er bestaat echter geen raadsbesluit dienaangaande. Valse informatie aan raad en minister derhalve.
 • Op 29 april 2020 besluit het college dat het Blekersveld ongeschikt is voor tijdelijke bouw. De bodem is vervuild en moet eerst gereinigd worden. Besloten is de locatie niet langer beschikbaar te houden voor onderzoek voor tijdelijke huisvesting. Wat nou geen harde toezegging.
 • Een meerderheid voor het amendement van 30 juni wordt pas verkregen wanneer de opgenomen verwijzing naar o.a. het Blekersveld wordt geschrapt. Wat nou de raad heeft een keuze gemaakt.
 • 17 augustus college besluit tot aanwijzing van het Blekersveld voor tijdelijke bouw. Nu ineens een collegebesluit en geen raadsvoorstel waarop door bewoners en volksvertegenwoordiging gereageerd kan worden. Kent de gemeente dan twee soorten burgers: die met en die zonder rechten.

Werkelijk, alle regels met betrekking tot democratische besluitvorming in deze worden door deze gemeente met voeten getreden.

 • Planning en procedures zijn gebaseerd op drijfzand. Aanname dat realisatie van de eerste 30 woningen niet als stedelijke ontwikkeling wordt  beschouwd, zal gelet op de gewenste overige bebouwing op het terrein en de cumulatief geplande ontwikkelingen in de omgeving, geen stand houden bij de Raad van State. Onze advocaat heeft u hierover uitgebreid geïnformeerd.  Wij kunnen ons niet voorstellen dat de bevindingen van uw huisadvocaat evident afwijken van die van onze jurist.
 • Alle tot nu toe door raad en college genomen besluiten zijn principebesluiten. Dus geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en beroep.
 • Een saneringsplan ontbreekt. Ook hierop kan dus niet door ons worden gereageerd.
 • De rapportage waarop de dringende noodzaak tot sanering wordt gebaseerd, is incompleet. Nergens wordt geconstateerd dat het terrein ook als gronddepot in gebruik is geweest, waarvan de bestaande grondwallen nog een uitvloeisel zijn. Uit bijlage 1.2 blijkt dat er geen boringen in en onder de wal hebben plaatsgevonden.
 • PFAS-onderzoek ontbreekt omdat daar “historisch gezien” geen aanleiding voor zou zijn.  Ook de zware verontreinigingen zijn historisch niet verklaarbaar. Dus waaruit bestaat de “zekerheid” dat er toch geen PFAS aanwezig is. Meten is weten, toch!
 • Aanvragen omgevingsvergunning en kapvergunningen ontbreken.

Concluderend: Alle beslisdocumenten voor bouw op het Blekersveld ontbreken, derhalve geen mogelijkheid tot toetsing rechterlijke instanties op juistheid

En toch neemt het college de bevoegdheid om reeds vooruitlopend op alle vergunningen over te gaan tot kaalslag.

Voorzitter, commissieleden neem uw verantwoordelijkheid stop dit college nu. Zoek naar een oplossing met zo breed mogelijk draagvlak.

 

Dank voor de aandacht.

 

Blekersveldgroen