Inspreeknotities Commissie Samenleving 2 december 2020

Posted on1 Comment

Beste Voorzitter, Commissieleden,

De bevolking van Bloemendaal heeft zich gisteren weer verbaasd over de gang van zaken in haar gemeente. De leden van commissie grondgebied gaan een vergadering in zonder de onderliggende stukken te hebben ontvangen van de wethouder. Dit wordt niet aan de orde gesteld bij de vaststelling van de agenda, en bij de behandeling van het agendapunt, blijkt dat de wethouder de stukken gewoon heeft, en toegeeft  deze eigenlijk wel had moeten delen met de raadsleden. Dat hij deze stukken vrijdag (dus na alle raadscommissie vergaderingen) zal rondsturen? En wat schets onze verbazing, zonder de inhoud te kennen van de onderliggende stukken roept een groot gedeelte van de commissieleden dat het wel goed zit, terwijl het aantal aantoonbaar gemaakte fouten legio zijn op dit dossier.

Laat ik u nog even meenemen naar de collegebrief van 10 november waarin  de wethouders in één zin de vinger op de zere plek leggen:

“Dat maakt dat er meer nodig is en dat we ons niet slechts kunnen concentreren op een oplossing voor het huidige tekort, maar er ook een visie wordt gevraagd voor de langere termijn. “

Dit verklaart het handelen van het college volledig! Er is geen visie, sterker nog er is nooit een visie geweest! Er was een probleem dat moest men even wegmanagen. Maar toen liepen ze aan tegen juridische zaken, inwoners en bewoners en andere lastige zaken.

Maar op 10 november heeft het college van Bloemendaal dan eindelijk het eureka moment, we zouden een visie moeten hebben.  Niet eerder was blijkbaar bekend dat er in 2021 en zelfs na hun eigen bestuurstermijn ook nog een probleem lag! Deze insteek verklaart het zwaar tekort schieten van dit college op dit hele dossier. De aanpak!  Zo’n slechte aanpak dat zelfs extra communicatiebudget niet meer helpt , maar eerder verergerd, omdat het college totaal afstand heeft genomen van haar eigen inwoners!

Net als bij de RO procedures knippen ze ook bij de sanering de  kosten op in kleine deeltjes, zodat u voor dit moment niet zo zal schrikken. Kent u nog dat verhaal van de gekookte kikker?

Volgens het college komen deze uitgaven dus op de balans te staan en worden deze niet in de “staat van baten en lasten” verwerkt, immers op grond wordt onder de materiële vaste activa niet afgeschreven. Ik verwijs u graag naar het handboek “Jaarstukken Gemeenten” van Deloitte. Op pagina 78 staat letterlijk: “Kosten voor bodemsanering zijn géén investeringen met een economisch of maatschappelijk nut. Kosten voor bodemsanering moeten behandeld worden als een verlies”.

Er zijn nog meer redenen op basis waarvan de saneringskosten niet  geactiveerd kunnen worden op de balans, maar daar zal ik u nu niet mee lastigvallen. Wel zullen we de accountant van de gemeente kenbaar maken dat we als belanghebbende de verwerking van de 450.000 Euro in de gaten zullen houden en als we deze saneringskosten toch geactiveerd zien, deze verwerkingswijze door de tuchtrechter zullen laten toetsen.

Weer even terug naar de collegebrief: wat schets onze verbazing, je hebt 6900 vierkante meter, en je presteert het dan nog om de huizen zo dicht als mogelijk tegen de huidige bebouwing aan te zetten. (wij gaan er overigens nog steeds vanuit dat de rechtelijke macht dit plan zal stoppen). En dan de situering van de bouw. Waar de huidige bewoners gewend waren tegen een oase van groen aan te kijken, komt in de plannen van de gemeente een muur van 3 etages hoog. Dit bevordert geen enkele integratie noch acceptatie. Wederom geen visie en zeker geen idee wie je huidige inwoners zijn.

Vluchtelingenwerk vindt dat de locatie Dennenheuvel suboptimaal is, omdat het de integratie niet bevorderd. Dus als dezelfde groep wordt opgepakt en in een andere wijk gezet, wordt dit probleem weg gemanaged?

En dan nog even over die ene bewoner die mee heeft gedaan aan de participatie. Hij werd bij elke kritische opmerking direct de mond gesnoerd door de microfoon uit te zetten. En dan je afvragen waarom bewoners niet enthousiast participeren!

Een ding is zeker volgens wethouder Wijkhuisen tot augustus 2021 wordt er in ieder geval niet gebouwd op het Blekersveld!

Commissieleden let op met het voorliggende raadsvoorstel voor financiële middelen voor het Blekersveld draait het college u wederom een rad voor de ogen.

Let op uw zaak.

1 thought on “Inspreeknotities Commissie Samenleving 2 december 2020”