Inspreeknotitie: kleinschalig

Posted on

Geachte voorzitter, geachte commissieleden,

In het raadsvoorstel vaststelling ontwikkelvisie Blekersveld, waarover u vanavond advies moet
uitbrengen, komt onze voorkeursvariant niet voor. Zoals u niet zult verbazen is onze voorkeursvariant er
één waarin het Blekersveld groen blijft. Bij ons bestaat vertrouwen dat de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State ons in hoger beroep in het gelijk zal stellen. Dat zij daarmee een veto uitspreekt
over een bestemmingswijziging van groen naar woningbouw. De argumenten waarop ons vertrouwen in
de rechtspraak berust zijn afgelopen jaren uitgebreid onder uw aandacht gebracht. We zullen u niet
vermoeien met een herhaling hiervan.

Wat direct opvalt in het nu bij u ter advisering voorliggende raadsvoorstel is dat –na 18 maanden
stilzwijgen van het college- ingezet wordt op het niet vaststellen van het ter inzage gelegde
bestemmingsplan. Bijna hilarisch niet.

Wat daarna opvalt is dat een voorstel voor beantwoording van de door ons en anderen ingebrachte
zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan ontbreekt. In de brief van het college van 7 juli 2022
(kenmerk 2022003613) waarmee hij de raad informeert over de stand van zaken Blekersveld wordt het
volgende gemeld: “De gemeenteraad is ingevolge de wet, maar ook moreel verplicht te reageren op
ingediende zienswijzen. Elke inwoner en bedrijf moet er vanuit kunnen gaan dat de overheid een reactie
geeft op brieven die zij ontvangt.” Helder, maar waar is dan dat voorstel voor beantwoording. Je zou
welhaast denken dat er sprake is van een klucht als je je beseft dat het college eerder in een brief aan de
raad schrijft dat er op het ontwerp bestemmingsplan “slecht” ja u hoort het goed “slechts” twee
zienswijzen zijn ingediend. We moeten dus vaststellen dat Het college binnen een termijn van anderhalf
jaar niet heeft kunnen komen met een voorstel aan de raad voor een reactie op twee zienswijzen.
Dat het college er voor kiest om de raad voor te stellen een nieuwe planologische procedure te starten
onder de vlag van de Omgevingswet betekent toch niet dat eerder aangehaalde wettelijke en morele
verplichtingen van de raad komen te vervallen.

En dan toch nog even de participatie. Hebben de commissieleden goed op het netvlies hoe de
zogenaamde “participatie Blekersveld” is verlopen. Zeg eens eerlijk, voldoet de invulling hiervan aan de
eisen die de raad in het planvormingsproces aan de participatie over het Blekersveld heeft gesteld?
Weet u bijvoorbeeld dat op het moment dat ons bestuur bij de eerstverantwoordelijk wethouder aan
tafel werd gevraagd voor een voorvertoning van de uitgewerkte varianten, het college zijn keuze reeds
had geformaliseerd.
En dan de indruk wekken dat de omwonenden nog invloed kunnen uitoefenen op de keuze!
Ook wij weten dat gelijk hebben niet altijd gelijk staat aan gelijk krijgen. Wat als de hoogste
bestuursrechter ons beroep ongegrond verklaart en een bestemmingswijziging in woningbouw toestaat.
In dat geval valt de keuze van de direct omwonenden op een variant met zo min mogelijk bebouwing in
een groene setting. De variant van 30 woningen met 5 woonwagens zou dan voor hen acceptabel zijn.

Maar dan wel als mix van 1/3 sociaal, 1/3 middenhuur en 1/3 koop.

Ik dank u voor uw aandacht.