Inspreeknotitie bij Commisie Samenleving 2-9-2020

Posted on

Geachte Commissieleden,

 

Blijkbaar bestaan er in de gemeente Bloemendaal 2 soorten burgers, zij die wel rechten hebben en zij die die niet hebben. Dat blijkt wel uit de procedures die gevolgd zijn om het Blekersveld aan te wijzen als locatie voor tijdelijke woningbouw. Participatie is hier niet meer dan informeren.

Al 2x eerder werd het college in de teruggefloten. Boegeroep van omwonenden van de locaties Zomerzorgerlaan en Westelijk Randweg 1 waren voldoende om de door het college gedane voorstellen te torpederen en af te schieten. Dan maar een keuze voor het Blekersveld, daar wonen minder daadkrachtigen en die zullen wel slikken. Een van de raadsleden noemde het Blekersveld zelfs het ”afvoerputje van de gemeente Bloemendaal”.

“Gelukkig” bleek dat de bodem van locatie Blekersveld ernstig verontreinigd. Vreemd: uit eerdere onderzoeken (1994, 1995, 2004 en 2008) was toch komen vast te staan dat de grond slechts licht vervuild was. Het onderzoeksbureau BK concludeert in het onderzoeksrapport: “Het onderzoek is dusdanig minimaal ingestoken dat het niet voldoet aan geldende normen. Was de gemeente niet de opdrachtgever van die uitgevoerde onderzoeken!!

Terug naar het laatste bodemonderzoek. Op basis hiervan besloot het college om de locatie Blekersveld te laten afvallen als locatie voor tijdelijke woningbouw. Saillant detail: de bewoners hebben nooit een papieren versie van deze brief ontvangen. Ook niet toen de stichting het gemeentebestuur op verschillende niveau’s hierop had gewezen!

En dan de voorgestelde procedures in de brief van het college van 17 augustus. Trucs en tricks om via achterdeurtjes toch maar snel tot bouw te kunnen overgaan. Alles gericht op voorkomen van de hiervoor normaal gesproken verplicht te doorlopen uitgebreide procedure. En wat te denken van het op deze wijze omzeilen van de MER-procedure. Wij bevelen u aan om kennis te nemen van de brief van onze advocaat hierover, zoals deze vanmiddag separaat per mail aan ieder raadslid is toegezonden. Overigens blijven wij ook zeer geïnteresseerd in het advies hierover van de gemeentelijk huisadvocaat.

Wel willen wij nog even een opmerking maken op de salamitactiek die het college voorstelt met betrekking tot sanering en ruimtelijke procedures. Voorgesteld wordt eerst te saneren. Daarmee wordt de nu aanwezige natuur totaal vernietigd, zonder dat vooraf duidelijk is hoe ons hoogste rechtscollege ,de Raad van State oordeelt over de door de stichting meerdere malen aangevoerde strijdigheid met vastgesteld bestaand gemeentelijk beleid.

En tot slot, stapt het college nu niet heel snel heen over de kosten van sanering. Uit meerdere beleidsstukken blijkt immers dat de bodem van gemeentekas in zicht komt! Op basis van de nu in het verkennend bodemonderzoek aangetoonde stoffen, zullen de kosten voor sanering  naar schatting meer dan € 500.000,– bedragen en die kosten kunnen aanzienlijk oplopen na vervolg onderzoek. Wat betekent dat voor de realiseerbaarheid voor eventueel in de toekomst te realiseren sociale woningbouw? Durft de wethouder het aan om zonder sanering de tijdelijke huisvesting te realiseren. Immers volgens zeggen van de wethouder tijdens de informatiebijeenkomst van 26 augustus, zou er geen wettelijke plicht bestaan om voorafgaand aan dit soort bebouwing te saneren. Welkom nieuwe Bloemendalers!!!

Geachte voorzitter, geachte commissieleden,

Een nieuw Bloemendaals hoofdpijndossier lijkt zich te ontwikkelen. Onze stichting en inmiddels gesteund door veel dorpsgenoten, zet grote vraagtekens bij de wijze waarop het gemeentebestuur optreedt. Wij zullen ons daarom blijven verzetten tegen elke vorm van bebouwing van het Blekersveld.

Dank voor uw aandacht.