Inspraaknotitie Commisie grondgebied d.d. 12 oktober 2021

Posted on

Geachte voorzitter, commissieleden,

Het college vraagt  uw advies over het ontwerp bestemmingplan Blekersveld. Een bestemmingsplan dat het mogelijk moet maken over 10 tot 15 jaar permanente woningbouw te realiseren op de nu nog “groene long” aan het Blekersveld.

Daaraan voorafgaand wil het college tijdelijke huisvesting voor statushouders. In haar haast om alle hiervoor benodigde procedures te doorlopen, wordt echter flink geblunderd. Zo wordt in eerste instantie vergeten om de benodigde aanvragen omgevingsvergunning te publiceren. En wat te denken van de gehanteerde locatieomschrijving in de bekendmaking. Volgens de omschrijving van het college moeten deze woningen gebouwd worden “tegenover nummer 35 op het Blekersveld”. Dat betekent dus bouw op de huidige parkeerplaatsen op het woonerf. Om het nog gekker te maken wordt in de bekendmaking van de aanvraag voor de omgevingsvergunning bouwrijp maken een andere locatieduiding gebruikt, te weten “tegenover huisnummer 5 op het Blekersveld”. Geen overeenkomst derhalve tussen de plek van bouw- en woonrijpmaken en de locatie waarop het college wil bouwen. Consequenties derhalve voor de besluitvorming op de ingediende aanvragen. Fout op fout op fout.

In 2016 heeft de gemeente Bloemendaal de omwonenden per brief op de hoogte gesteld dat ze mogelijk voornemens was om 15 tot 45 woningen te bouwen en dat ze in 2017 zou terugkomen bij de bewoners voor de participatie.  Nu blijkt dat het voorliggend plan zonder enige participatie ineens gegroeid is tot 80 woningen. Maar deze brief zal door het college ook wel worden doodgezwegen.

Met het voorliggende bestemmingsplan probeert het college tot ver over de grenzen van haar graf te regeren. Een plan waarmee verdere klustering van sociale woningbouw op één locatie bewerkstelligd wordt. Dit terwijl dergelijke klustering door alle experts wordt ontraden.

Ook weet het college donders goed dat de besluitvorming tot nu toe zeer onzorgvuldig is voorbereid. De communicatie rondom de bouwplannen is ronduit slecht. Participatie over de locatiekeuze heeft niet plaatsgevonden. Harde toezeggingen van het college om geen tijdelijke woningbouw op het Blekersveld te realiseren wordt natuurlijk  doodgezwegen. Dit terwijl zogenaamde harde toezeggingen aan de omwonenden van de uit de locatiestudie naar voren komende voorkeurslocatie Zomerzorgerlaan heilig zijn verklaard.

En wat heeft het college te verbergen nu zelfs blijkt dat de vraag van ons bestuur van 31 augustus 2021 om toezending van de aanvragen omgevingsvergunning – ook na herhaald verzoek -en na rappel- niet wordt gehonoreerd. Met -zoals telefonisch op 5 oktober 2021 aan ons is meegedeeld- als motivatie “dat aanvragen omgevingsvergunning door de gemeente nooit worden toegezonden”. Wij gaan er vanuit dat u het met ons eens bent dat een dergelijk antwoord vanuit fatsoensoverwegingen toch niet 5 weken op zich had hoeven te laten wachten. En als we dan een afspraak maken om de stukken in te zien, zijn deze stukken onvindbaar.

Tot slot, wij hadden het college gevraagd de effectuering van de sanering van het Blekersveld op te schorten tot aan het moment van uitspraak van de Raad van State op het ingestelde beroep tegen de instemming met het saneringsplan. Dit verzoek is bij brief van 5 oktober 2021 door het college geweigerd. Vandaag is daarom door onze advocaat- in aanvulling op ons beroep- een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend bij de afdeling rechtsspraak van de Raad van State. Uiteraard gekoppeld aan een verzoek tot schorsen van de inwerkingtreding.

Voorzitter, commissieleden neem uw verantwoordelijkheid. Stop dit naar onbehoorlijk bestuur riekende proces. U bent degene die ons college dient te controleren. Dit wordt ook door het college erkend, immers, bij iedere kritische opmerking die door ons over de bouwplannen wordt gemaakt richting het college, hanteert zij het mantra “De raad heeft democratisch besloten, wij voeren alleen maar uit”.

U kunt dus met uw advies over het bestemmingsplan het verschil maken.

Ik dank u voor uw aandacht.