Gemeente Bloemendaal ontwikkelt plannen in strijd met eigen regelgeving!

Posted on

De gemeentelijke ideeën omtrent realisatie van woningbouw op het Blekersveld heeft in de buurt veel stof doen opwaaien. Zeker is dat het laatste woord er nog niet over is gesproken. Zeker niet nu uit bestudering van de geldende ruimtelijke plannen is komen vast te staan dat de gemeente handelt in strijdt met de eigen regelgeving.

In het geldende bestemmingplan Overveen is de gemeente Overveen opgedeeld in 7 deelgebieden. Zie hierna de afbeelding zoals opgenomen op blz. 14 van de toelichting op het bestemmingsplan Overveen.

Uit deze tekening blijkt onweerlegbaar dat de door de gemeente aangeduide zoeklocatie Blekersveld is gelegen in het deelgebied Landgoed De Beek e.o. In het bestemmingsplan is over dit deelgebied het volgende opgenomen:

“Landgoed De Beek en omgeving heeft een bufferfunctie die past binnen het stelsel van
groene corridors tussen de dorpen in de gemeente van oost naar west. Dit gebied bevindt
zich in de landgoederenzone. Het landgoed vormt een contrast met de twee naastgelegen
zones: het grootschalige landschappelijke karakter van het open duingebied en de
bebouwde omgeving van de dorpskern. Langs de randen van het landgoed liggen enkele
statige villaʹs op ruime percelen, omgeven door veelal forse boombeplanting. De andere
woningen in het plangebied zijn van bescheidener omvang, maar ook deze zijn gelegen op
vrij ruime en groene percelen. In het gebied komen enkele woningen, een park en een
hoveniersbedrijf voor. Dit deel is gelegen op de vlakke lage gronden aan de binnenduinrand.”

De opname van het perceel in het deelgebied Landgoed Beek e.o. heeft gevolgen. Zo dienen eventuele ideeën voor bestemmingswijziging van onderdelen van het gebied getoetst te worden aan de regels zoals opgenomen in de in 2013 door de raad vastgestelde Nota Landgoederen. Hierin wordt het volgende bepaald:

“Het beleid is gericht op het in tact houden van de huidige grote groene landgoederen, zonder mogelijkheid tot versnippering of splitsing. Het toevoegen van nieuwe bebouwing op landgoederen leidt tot extra versnippering en tast in veel gevallen de hiërarchie aan. Dit wordt daarom in de structuurvisie als een ongewenste ontwikkeling aangemerkt.”

en

“Bestemmingsplannen

De historische buitenplaatsen en terreinen met een landhuis van meer dan 5 hectare hebben in de huidige generatie bestemmingsplannen de bestemming Natuur-3 gekregen. Deze bestemming is bedoeld voor het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van landgoederen. Er geldt een aanlegvergunningenstelsel. Dit ter bescherming van de aanwezige natuur- en landschapswaarden.
De bebouwing op buitenplaatsen is conserverend bestemd. Dit betekent dat de bestaande, vergunde bebouwing en het bestaande, vergunde gebruik zijn vastgelegd, maar dat er geen ruimte wordt geboden voor nieuwe bebouwing en functies. Hierdoor variëren de bouw- en gebruiksrechten per landgoed.”

Gelet op het vorenstaande kan niets anders worden geconcludeerd dan dat iedere vorm van woningbouw op zoeklocatie Blekersveld in strijd is met de geldende gemeentelijke regelgeving Waarvan akte!