Brief aan de Raad van Gemeente Bloemendaal

Posted on

Aan: de Raad van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

                                                                                                                                            Overveen, 13 december 2018

Geachte raadsleden,

Dat de gemeente Bloemendaal qua besluitvorming als niet betrouwbaar bekend staat, wordt maar weer eens pijnlijk bevestigd door de beantwoording van het college van de door de Stichting Blekersveldgroen ingediende verzoekschriften in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (overigens is het WOB verzoek van 1 november jongstleden niet als zodanig behandeld).
Uit de beantwoording wordt duidelijk dat het college -teneinde een positief besluit van de minister van BiZa te verkrijgen op het verzoek tot opname van het project Blekersveld op de projectenlijst Crisis en Herstelwet – bewust foutieve informatie aan haar heeft verstrekt. Immers uit de toelichting op het aan de minister verzonden verzoek tot opname wordt besluitvorming aan uw raad toegedicht waarvan het college nu heeft moeten erkennen dat deze besluitvorming er concreet niet ligt.

Bijgaand treft u de beantwoording op het WOB-verzoek aan die namens het college hierover is verzonden (brief van 3 december 2018 dossiernr. 2018016954). Tevens treft u de toelichting aan zoals die destijds is met de aanvraag opname projectenlijst is meegezonden aan de minister. Onze stichting voert hierover separaat correspondentie met minister Ollengren. (klik hier voor de bijlages)

Gelet op het feit dat wij als stichting -indien de woningbouwplannen van het college op het Blekersveld worden doorgezet- juridische procedures niet zullen schromen, gaan wij er vanuit dat uw raad zich publiekelijk zal willen distantiëren van de procedure zoals door het college is gevolgd teneinde positieve besluitvorming van de minister van BiZa te verkrijgen.

In het kader van eventuele verdere planvorming rondom het Blekersveld geven wij u nog mee dat wij uit het vigerende bestemmingsplan Overveen hebben begrepen dat de locatie Blekersveld waarop het college blijkbaar qoûte que qoûte sociale woningbouw wil plegen, gelegen is in het deelgebied Landgoed De Beek e.o. Wij herinneren u eraan dat volgens door u vastgestelde regelgeving in Structuurvisie en Nota Landgoederen, versnippering en bebouwing van dit soort landgoederen voorkomen dient te worden. Voor uw beeld verwijzen wij u naar blz. 14 van de toelichting op het bestemmingsplan Overveen 2013, alwaar een overzicht van de deelgebieden binnen Overveen is opgenomen.

In afwachting van uw reactie teken ik.

Het bestuur van de Stichting Blekersveldgroen,
Blekersveld 14
2051 NL Overveen,

Stijn de Geus, voorzitter

 

Gert Valster, secretaris