D66 bezoekt Blekersveld

Posted on
Philip Groen (Bron: bloemendaal.d66.nl)

Op zaterdag 20 oktober jl werden wij verrast door een bliksembezoek van duoraadslid Philip Groen van D66. Hij wilde zich op de hoogte stellen van de mening van de bewoners van het Blekersveld ten aanzien van de plannen van de gemeente Bloemendaal tot het realiseren van extra sociale woningbouw op het Blekersveld. Zijn insteek was dat het toch mogelijk zou moeten zijn om- met inachtneming van de wensen van de bewoners van het Blekersveld- op het perceel “mooie sociale woningbouw” te realiseren.

De heer Groen is duidelijk gemaakt dat wij als bewoners van het Blekersveld helemaal geen extra woningbouw rondom het woonerf wensen. Dat wij al jaren proberen het terrein opengesteld te krijgen voor de bewoners van de gemeente Bloemendaal. Dat wij gelet op dat dossier zeer verbaasd waren over de brief van het college van B&W van eind 2016 waarin gewag werd gemaakt van ideeën voor de bouw van 15 tot 45 woningen in het sociale segment. In het gesprek is onder meer ingegaan op de vermeende fouten en de tot nu toe doorlopen procedures om de woningbouw maar mogelijk te maken. Daarnaast zijn aan de orde geweest het participatieproces tot nu toe, de poging tot het doordrukken van besluitvorming over de concept woonvisie –ook door D66- vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, het besluit tot indienen van een verzoek bij de Minister van Binnenlandse Zaken om in het kader van de pilot omgevingswet het Blekersveld en terrein van het politiebureau aan de Dompvloedslaan op te nemen in de projectenlijst Crisis en Herstelwet, het nu bij het college liggende WOB verzoek met betrekking tot het beschikbaar stellen van de besluit hierover en de correspondentie van Binnenlandse Zaken.

Eveneens is ingegaan op het feit dat bij eventuele realisatie van de door de gemeente gewenste woningbouw ten aanzien van het in het bestemmingsplan Overveen 2013 aangeduide deelgebied Dompvloedslaan e.o er wel een heel scheef beeld zal ontstaan in de verhouding huur/koop. Dat dit niet in overeenstemming is met de hiervoor door de gemeente vastgestelde beleidsregels. Dit werd door de heer Groen beaamd. In dat kader is ook nog even de precedentwerking welke uitgaat van de vaststelling van het woningbouwplan Vitaal Vogelenzang zonder sociale woningbouw aan de orde geweest. Tot slot is ingegaan op de gevolgen van bouw met betrekking tot verkeer, de gevolgen van de nabij de ontsluiting liggende scholen, de maatschappelijk steeds groter wordende zorg over de consequenties van fijnstof op de gezondheid van de bevolkingen en het onbegrip dienaangaande over de wens van de gemeente tot bouwen aan de rand van de Westelijke Randweg.

Na het gesprek is de heer Groen nog rondgeleid langs het ter discussie staande perceel grond waar-als het aan het college ligt – de woningbouw zou moeten worden gerealiseerd. Hierbij heeft de heer Groen zijn verbazing uitgesproken over de grootte van het perceel in verhouding tot de bouw van 100 woningen