brief: Vooroverleg ontwerp bestemmingsplan Blekersveld te Overveen, gemeente Bloemendaal

Posted on

Aan:       Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

                                                                                                                      Overveen, 30 januari 2022

Geacht college,

Bij brief van 19 januari 2022 hebben wij u gewezen op een naar onze mening gemankeerde toetsing van het ontwerp-bestemmingsplan Blekersveld in het kader van het wettelijke verplichte vooroverleg. Verder hebben wij in dezelfde brief onze zorgen uitgesproken over de insteek van het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal met betrekking tot de opvang van statushouders. Tot op heden hebben wij noch een ontvangstbevestiging noch een reactie van uw college mogen ontvangen. Aangezien de gemeenteraad op 3 februari 2022 naar verwachting besluitvorming zal plegen ten aanzien van zowel opvang in oud verzorgingshuis Oldenhove als ook op het Blekersveld is een uitspraak van uw college of bouw op het Blekersveld naar uw mening wel of niet mogelijk is bepalend voor de vervolgstappen van onze gemeente. Wij dringen dus aan op een spoedige beantwoording van onze brief van eerdergenoemde brief.

In afwachting van uw reactie verblijven wij.

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                         Gert Valster, secretaris

cc aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

 

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen telefoon: 0611080736 of +31614357877