brief aan Raad aangaande spoedhuisvesting Statushouders

Posted on

brief aan raad Statushouders 6 mei 2020

Geachte raads- en commissieleden,

Op 12 maart 2020 heeft u het amendement BREDE AANPAK Spoedhuisvesting statushouders en andere woningzoekenden in Bloemendaal aangenomen. Dit amendement strekt tot aanpassing van het door het college aan de raad gedane voorstel (met registratienummer 20200000371) teneinde over te kunnen gaan tot definitieve besluitvorming in de raad van 18 mei 2020 (was 16 april 2020).

Op 16 maart 2020 heeft de wethouder Wonen de omwonenden van het Blekersveld geïnformeerd dat er in 2020 een verkennend onderzoek wordt gedaan naar plaatsing van flexibele tijdelijke en definitieve woningen op het Blekersveld.

De wijze waarop het amendement door haar in deze brief  wordt vertaald is wel heel bijzonder. In de tweede alinea wordt direct al gesproken over de mogelijke plaatsing van 50 tot 70 flexibele tijdelijke woonunits op het Blekersveld. Daarnaast wordt door haar reeds aangegeven wat voor soort woningen het betreft en wekt zij door te stellen dat “met de flexibele tijdelijke woningen komt de gemeente tegemoet aan de grote woonbehoefte op korte termijn in Bloemendaal” op zijn minst de indruk dat er al een keuze is gemaakt voor het Blekersveld.

Deze suggestieve tekst geeft weinig vertrouwen in een objectieve benadering met betrekking tot de opvolging van het amendement. Het staat bovendien op gespannen voet met het beginsel van een zorgvuldige voorbereiding van  besluitvorming.

In dezelfde brief roept de wethouder op vragen te stellen op het daartoe geopende mailadres flexwonen. Van deze oproep is door onze stichting (brief 6 mei), maar ook door diverse bewoners van het Blekersveld, gebruik gemaakt. Wij constateren dat de kwaliteit van beantwoording van de vragen op zijn minst gezegd  zeer te wensen overlaat. Daarnaast vragen wij ons af of het college verantwoording neemt voor de beantwoording die op ambtelijk niveau is afgedaan.

Alvorens tot definitieve besluitvorming over te gaan zouden wij u willen adviseren van de vragen, maar ook van de beantwoording daarvan, kennis te nemen.

Met betrekking tot het voorstel van het college zoals dat onderwerp van overleg is in de commissie samenleving van 13 mei 2020, merken wij op dat wij de motivatie van sommige oplossingsrichtingen wel heel gezocht vinden. Zomaar een willekeurig voorbeeld uit het nu naar de commissieleden gezonden voorstel van het college. Bij de alternatieve locatie Gatsonides wordt gesteld dat dit terrein afvalt onder andere omdat de GGD bang is voor de (gezondheids)effecten van het spoor. Blijkbaar vindt het college dit geen argument bij de locatie Blekersveld en Westelijke Randweg 1, waar de Westelijke Randweg (N208) met 25.000 tot 44.000 motorvoertuigbewegingen per etmaal, bij wijze van spreken door de voor/achtertuin gaat. En geldt dit zelfde GGD-argument van het gezondheidsrisico van het spoor dan ook niet voor de locatie Westelijke Randweg 1?  In de GGD-rapportage van 22 juli 2018 wordt over het spoor met geen woord gerept.

Met andere woorden er zit duidelijk geen consistentie in de gebruikte argumentatie/motivatie.

En dan tot slot, even nog over de zorgvuldigheid in procedures. Op de site flexwonen wordt gemeld dat alle omwonenden van de locaties Westelijke Randweg 1, Blekersveld, Zomerzorgerlaan en parkeerterrein gemeentehuis per brief op de hoogte zijn gebracht van de besluitvorming van het college. Tot op heden is de beloofde brief niet door de omwonenden ontvangen!

Bijgevoegd zenden wij u een afschrift van onze brief van 6 mei 2020 aan het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal. Wij verzoeken u hiervan kennis te nemen en te betrekken bij de besluitvorming hierover in uw commissievergadering van 13 mei 2020 respectievelijk raadsvergadering van 28 mei 2020.

Wij wensen u wijsheid.

Het bestuur van de Stichting Blekersveldgroen,

Stijn de Geus, voorzitter

Gert Valster, secretaris