bezwaar locatieonderzoek Blekersveld

Posted on

Geachte mevrouw de Roy van Zuidewijn-Rive,

Hierbij reageer ik op uw schrijven van 16 maart 2020, waarin u te kennen geeft voornemens te zijn onderzoek te doen uitvoeren naar de geschiktheid van Blekersveld als locatie voor woningbouw.

Dit voornemen baart mij grote zorgen ten aanzien van verschillende elementen die verantwoordelijk zijn voor het leefklimaat ter plekke en maakt mij in meerdere opzichten ongerust. Ik wil mij beperken tot drie aspecten en zou graag een goed onderbouwde reactie ontvangen op mijn vragen.

Het belang van een stukje natuur

Ik heb ruim drie jaar geleden mijn huis op Blekersveld gekocht vanwege de ligging : aan één zijde een mooi groen gebied dat zowel voor het oog als fysiek een afscheiding en natuurlijke buffer vormt tussen een rustige woonwijk en de (vervuilende) randweg. Aan de andere kant uitzicht over een moestuinencomplex met er achterliggende weilanden, landgoed de Beek (de historische Buitenplaats de Beek, voorheen “Clerq en Beeck”), waar bovengenoemd gebied deel van uitmaakt.

In het betreffende groengebied heb ik zelf diverse soorten vogels waargenomen, naast de triviale roodborst, winterkoning, heggemus, koolmees, pimpelmees, merel, zanglijster en buizerd, ook minder vaak voorkomende soorten als ijsvogel, bokje, grote bonte specht, groene specht, staartmees, zwartkop en goudvink. Daarnaast worden ook salamanders waargenomen. In de loop der jaren heeft zich blijkbaar een ecosysteem ontwikkeld dat bijdraagt tot de biodiversiteit en mijns inziens op meerdere gronden valt onder de Wet Natuurbescherming (zoals deze geldt van 01-01-2020 tot heden).

Zodoende verneem ik graag van u in hoeverre Blekersveld als onderdeel van landgoed “de Beek“ een beschermde status heeft in het kader van Natura 2000 en samenhangende gebieden.

Voorts verneem ik graag op welke wijze het opofferen van dit groengebied strookt met het klimaatbeleid dat streeft naar reductie van CO2-emissie.

Is de gemeente ontheffing verleend en zijn er stukken waaruit blijkt dat Blekersveld geen beschermde status heeft?

Voorts vraag ik u bij deze of er onafhankelijk ecologisch onderzoek is gedaan om vast te stellen of er dier- en plantensoorten zijn die onder de Wet Natuurbescherming vallen en of van dergelijk onderzoek een gecertificeerd rapport aanwezig is. Zo niet, is de gemeente voornemens dan wel verplicht dergelijk onderzoek te doen uitvoeren?

Financiële consequenties

De mooie ligging, afgeschermd van de randweg door een groen gebied, in combinatie met uitzicht over de moestuinen en de er achterliggende weilanden, verantwoordelijk voor een landelijk gevoel en een verhoogde kwaliteit van leven, droeg in het jaar van aanschaf bij aan een hoge aantrekkelijkheid en hogere economische waarde van het huis, welke onmiddellijk door de gemeente werd “beloond” met een riante stijging van de WOZ-waarde.

Opofferen van het groengebied ten gunste van bebouwing zal naast verlies van een stukje natuur door toenemende druk op parkeergelegenheid en toenemende verkeersdrukte gepaard gaan met verlies van woonplezier en kwaliteit van leven. De verwachting is dat dit zal leiden tot een significante waardevermindering van de koopwoningen. Daarom verneem ik graag van u of de gemeente bereid is om taxatie van de huidige eigendomswoningen voor en na eventuele extra bebouwing uit te voeren en een financiële compensatie te bieden?

Tweedeling

Na tien jaar elders in Overveen te hebben gewoond en de periode van ruim drie jaar dat ik op Blekersveld woonachtig ben, is mij opgevallen is dat het gebied aan en benoorden de Dompvloedslaan zich duidelijk onderscheidt van de rest van Overveen en in nog grotere mate van Bloemendaal en Aerdenhout. In deze laatste drie jaar heb ik Blekersveld ervaren als een onevenwichtige mix van een achttal koopwoningen en ca. 40 sociale huurwoningen, geflankeerd door een woonwagenkamp, met een diverse mix van bewoners. Deze onbalans draagt helaas wel bij tot een diversiteit aan gedragsuitingen, soms op het randje van sociaal wenselijk.

Op gemeentelijk niveau lijkt er nauwelijks sprake van integratie van sociale woningen binnen het geheel, maar eerder van een plan dat leidt tot een verdere polariserende tweedeling van de Gemeente Bloemendaal. Dit fenomeen werd recentelijk aan de orde gesteld in het artikel “Achterstandswijk keert terug” van de hand van Thomas Borst en Bart Dirks in de Volkskrant van 4 februari 2020. In het genoemde artikel wordt de onwenselijkheid van verdere expansie van sociale wijken benoemd en wordt een pleidooi gehouden voor sociale vermenging in elitewijken. De Gemeente Bloemendaal lijkt nu echter een oplossing te gaan zoeken die leidt tot verdere vergroting van de onbalans door nog meer sociale woningbouw op Blekersveld.

In de discussie die zich het afgelopen jaar ontspon bij het zoeken naar een locatie voor toekomstige huisvesting is gebleken dat hoe groter het verzet tegen tijdelijke of permanente bebouwing is, des te sneller de gemeente met de staart tussen de benen gaat zoeken naar een andere locatie. Opvallend hoe makkelijk een kapitaalkrachtige wijk zich naar verluidt kan verzetten tegen eventuele besluitvorming en de gemeente vervolgens lijkt te kiezen voor de weg van de minste weerstand en daarbij kiest voor een wijk met minder draagkrachtige , minder daadkrachtige, minder mondige en dus kwetsbaardere bewoners, merendeels huurders. Bloemendaal draagt graag zijn steentje bij aan sociale woningbouw, maar lijkt dit het liefst te doen buiten het gezichtsveld van zijn kapitaalkrachtige inwoners.

De gemeente lijkt een oplossing te gaan zoeken die leidt tot uitbreiding van Blekersveld met een toenemende onbalans in bevolkingsopbouw. Homogener op het Blekersveld maar segregatie op gemeentelijk niveau en daarmee kiest de gemeente voor een polariserende tweedeling.

Derhalve zou ik graag vernemen in hoeverre er richtlijnen en dus ook plannen zijn die bijdragen aan toenemende integratie. Tevens verneem ik graag in hoeverre de gemeente dergelijke integratie wenselijk vindt, wil prioriteren en dus hierop beleid ontwikkelt.

Samenvattend maak ik op meerdere gronden bezwaar tegen het “Locatieonderzoek (tijdelijke) woningbouw op Blekersveld” en vervolgstappen.

Tenslotte wil ik de opmerking maken dat er nog geen inspraakprocedure is geweest om verschillende zorgen in voldoende mate in te brengen.

Plenaire bijeenkomsten zijn gegeven de Coronacrisis niet mogelijk. Gelet op het belang om de discussie in alle openheid te voeren, verzoek ik alle acties tot nader order uit te stellen.

Aangezien het belangrijk is dat alle belanghebbenden kennis kunnen nemen van de zorgen, vragen en antwoorden, vraag ik de gemeente om alle vragen die worden gesteld publiek te maken om daarmee de betrokkenen zo goed mogelijk te betrekken in dit proces.

Hoogachtend,

[Afzender bekend bij de redactie]