Aangifte: Illegaal kappen door gem. Bloemendaal en poging tot vernietigen van bewijs

Posted on

Aan: Het Functioneel Parket Amsterdam

Overveen, Bloemendaal 8 November, 2020

Geachte dames, heren,

Gelieve hierbij aan te treffen de aangifte met betrekking tot bovenstaande delicten.

AANGIFTE:
De velling heeft plaatsgevonden in de periode van 19 oktober tot 29 oktober j.l. zonder omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo.
Ingevolge artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten is een overtreding van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo een economisch delict. Er wordt aangifte gedaan tegen de gemeente van een economisch delict met het verzoek om strafvervolging in te stellen en te vorderen dat een maatregel tot verrichting van prestaties tot het goedmaken van een en ander aan de verdachte wordt opgelegd.

LOCATIE:
Overveen Gemeente Bloemendaal; “BLEKERSVELD GROEN”, een tussen de Randweg en Blekersveld gelegen stuk grond ( Zie bijlage 1 met een omgevingsschets onderaan dit document). Dit stuk natuur ligt binnen de bebouwde kom en was tot 2 weken geleden een heel groen gebied met veel bomen. Het gebied is afgesloten door de Gemeente Bloemendaal met een hek.

ILLEGAAL VELLEN VAN BOMEN
Waarom bomen vellen ? De gemeente Bloemendaal onderzoekt op dit moment of dit gebied geschikt kan worden gemaakt voor woningbouw, maar hierover is nog geen officieel besluit genomen en hier kan dus ook nog niet officieel bezwaar tegen worden gemaakt. Toch heeft de gemeente op donderdag 16 oktober bekend gemaakt dat op 19 oktober gestart zou worden met het “snoeien” van dit gebied. Omdat het om beperkte snoeiactiviteiten zou gaan werd het niet nodig geacht om een ontheffing (kapvergunning) aan te vragen.
Maandag 19 oktober arriveerde er groot materieel (grote kraan en enorme houtversnipperaar) en werd begonnen met kettingzagen de bomen te vellen.

Dit gebied valt onder de Wet Natuur Bescherming (Wnb.) en er was geen vergunning afgegeven voor het kappen van bomen. Uiteindelijk zijn na anderhalve week vellen op last van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) de kapactiviteiten stil gelegd op last van een dwangsom (zie bijlage2)

WET & REGELGEVING VAN TOEPASSING OP DIT STUK NATUUR
Van toepassing zijn I] Wnb. (Wet Natuur Bescherming) en II] APV (Algemene Plaatselijke Verordening) Gemeente Bloemendaal.
Ad I] Voor het wettelijk kader volgens Wnb. verwijs ik graag naar de bijlage 2 waar dit in detail wordt aangegeven.
In het kort komt het er op neer dat volgens de Wnb. van toepassing op dit stuk natuur voor het vellen van bomen en het verwijderen van struweel een ontheffing afgegeven moet worden.
Ad II] Het APV Gem. Bloemendaal specificeert dat een kapvergunning moet worden afgegeven voor het vellen van bomen met een diameter van 15cm of meer. Deze meting moet eigenlijk op 1.30 meter boven de grond gedaan worden maar de bomen zijn tot op de grond afgezaagd en zoveel mogelijk gelijk versnipperd om het bewijs te vernietigen. Het versnipperde hout is over het terrein verspreid. Fotos om een indicatie te geven van de schade zijn onderaan dit document toegevoegd als bijlage 4.
Doordat er dankzij de OD NHN (Bijlage 2- besluit-opleggen-last-onder-dwangsom) abrupt gestopt moest worden met het vellen zijn er toch bewijzen overgebleven die aantonen dat er veel grotere bomen dan max. 15 cm doorsnede zijn vernietigd.

INVENTARISATIE VAN DE SCHADE: ongeveer 300 bomen zijn geveld.
Vrijwilligers uit de buurt van Blekersveld hebben de afgezaagde stammen die in de grond zijn achtergebleven genummerd en gemeten en er is een groot aantal fotos gemaakt. De inventarisatie is gedaan op stammen die in de grond zijn achtergebleven die 10 cm of groter zijn De Database hiervan is als bijlage 3A en bijlage 3B bijgevoegd. Er zijn meer dan 300 stammen geteld met een diameter van 10 cm of groter waarvan meer dan 200 stammen met een diameter 15 cm of groter.

BEWIJSMATERIAAL:
In bijgevoegde kopie (bijlage 2) van het “besluit opleggen last onder dwangsom”d.d. 29 Okt. j.l. van de OD NHN is er bij een bezoek door deze dienst aan het gebied tijdens het vellen van de bomen vastgesteld dat inderdaad deze werkzaamheden een ontheffing vereisen die niet is afgegeven.
De Gemeente is daarom gesommeerd om de werkzaamheden met onmiddellijke ingang te stoppen, hetgeen op 29 Oktober j.l. gebeurd is.
In de database met gekapte bomen zijn ook een groot aantal foto”s met bewijs van de afmetingen van de stamdiameters voorhanden. Dit kan nog aangevoerd worden als bewijs mocht dit nodig worden geacht (enkele voorbeelden zijn onderaan dit document als bijlage 5 toegevoegd)
Bijlage 6 laat een stuk van een boom zien die geveld is en dat nog naast de stam ligt waar het van omgezaagd is. Dit is boomnummer 123 die op een 25 – 30 cm boven de grond is afgezaagd. De diameter van de stam in de grond is ca. 21 cm en op ongeveer 1.30 m boven de grond was de
diameter van de stam 18 cm – dit kan gereconstrueerd worden uit de gemeten omtrek op die hoogte van 57.5 cm.
Aangezien de Gemeente op last van 50,000 Euro dwangsom op dit moment de activiteiten niet mag hervatten kunnen ze op dit moment ook niet de bewijzen weghalen. U bent van harte uitgenodigd om zelf de bewijzen te komen aanschouwen.

HOUDING GEMEENTE : WETHOUDERS – VERDEDIGING VAN HET VELLEN VAN DE BOMEN
De volgende vreemde zaak doet zich voor: De Gemeente heeft op 29 oktober, nadat ze gedwongen was door de OD NHN te stoppen met het vellen, een aanvraag gedaan voor ontheffing om 190 (?) bomen te kappen. Aangezien er bij de belanghebbende bewoners en omwonenden van Blekersveld groot verzet is tegen vernietiging van dit stuk natuur hebben we geprobeerd via de Gemeente de inhoud van de aanvraag te verkrijgen op maandag 2 nov. j.l. om bezwaar in te dienen tegen het verlenen van een kapvergunning. Er is ons vervolgens medegedeeld door de Gemeente dat deze aanvraag weer is teruggetrokken (?).
Ook hebben de verantwoordelijke wethouders hebben in de pers verdedigd dat het slechts om “legale snoei activiteiten” gaat. Het is duidelijk dat dit pertinent onjuist is en het is verontrustend dat de Wethouders aan de burgers en de Gemeente Raad kennelijk opzettelijk verkeerde informatie geven ? Zelfs als er geen rekening wordt gehouden met de speciale status van dit gebied onder de Wnb. dan zijn er ook voldoende bewijzen dat er bomen geveld zijn met een grotere stamdikte dan volgens de APV Bloemendaal is toegestaan en van de Gemeente mag verwacht worden dat ze haar eigen regels kent. Deze APV bepaalt dat voor vellen van bomen met een stamdikte groter dan 15 cm een ontheffing nodig is. Er zijn meer dan 200 stammen geteld met een diameter 15 cm of groter ! Bijlage 3B

RELATIE BURGERS VAN OVERVEEN MET GEMEENTE ERNSTIG VERSTOORD
Het is begrijpelijk dat de ontsteltenis van de burgers van Overveen groot is over de illegale vernietiging van dit stuk natuur door de Gemeente. Er is enorme boosheid over het gebrek aan respect voor de natuur, gebrek aan respect voor de eigen burgers en het feit dat er totaal geen respect voor de wet is getoond. Er kan gesteld worden dat er totaal geen vertrouwen meer is in de wethouders die zich met deze zaak bezig houden, zijnde Mevr. De Roy van Zuidewijn-Rive (CDA) en dhr. Henk Wijhuisen (D66).

Met deze aangifte verwachten wij dat de Gemeente gedwongen wordt tot het herstellen van de schade.

In afwachting van uw antwoord.
Hoogachtend ,

[Afzender bekend bij de redactie]