Posted on

Gemeenteraad Bloemendaal Postbus 201

2050 AE Overveen

griffie@bloemendaal.nl

 

Overveen, 23 januari 2022.

Geachte leden van de gemeenteraad Bloemendaal,

Ten aanzien van het raadsvoorstel tot het plaatsen van 150-180 statushouders in Oldenhove (in Overveen), vragen wij uw bijzondere aandacht voor de volgende punten welke onder de opsomming worden toegelicht:

  • Het democratisch proces is niet Deze problematiek dient „over de gemeente- raadsverkiezingen te worden getild“, zodat de kiezer zich hierover kan uitspreken.

Er is momenteel geen draagvlak. Dit is een onacceptabele, ondemocratische besluitvorming zo kort voor de verkiezingen met een te grote impact.

  • De gemeente Bloemendaal heeft voldaan aan de taakstelling huisvesting statushouders op één statushouder na. (zie overzicht met peildatum 01.01.2022)
  • Waarom dienen er 150-180 statushouders in Oldenhove te worden geplaatst? Waarom moet de gemeente Bloemendaal deze opvang regelen voor de regio?
  • Dennenheuvel blijft „bruikbaar“ tot eind december 2002
  • Bestemming Oldenhove
  • Geplande vergaderingen 2022 over Oldenhove.

1) Democratisch proces niet gevolgd

 

Tijdens de raadsvergadering van 11.11.2021 meldde wethouder De Roy van Zuidewijn bij het agendapunt „Mededeling van het college“ dat er werd overwogen om Oldenhove aan te merken als locatie voor de opvang van statushouders. De raadsleden kunnen op een dergelijke mededeling niet reageren, dus werden hiermee overvallen.

Op 16.11.2021 wordt er een brief aan „de bewoners“ van Overveen gestuurd door wethouder De Roy van Zuidewijn met daarin een uitnodiging voor een digitale informatieavond op 25.11.2021.

Deze brief wordt in ZEER kleine kring verspreid (slechts 100 exemplaren op plusminus 1750 huis- houdens). Wederom is er sprake van zeer summiere communicatie en geen transparantie!

Wij hebben deze informatieavond bijgewoond (met plusminus 78 personen) en kunnen hier zeer kort over zijn: er waren veel vragen, maar deze werden NIET beantwoord; de sfeer was niet positief, veel bezorgdheid en ongerustheid. Kortom: geen draagvlak. Er was tijdens deze bijeenkomst slechts één dame die positief gezind was over het voorstel, maar dit is uiteraard niet representatief voor geheel Overveen.

De bewoners zijn zeer ongerust en onthutst over dit tweede project (Blekersveld) binnen een straal van 200 meter in Overveen dat de wethouder probeert „door te drukken“.

Waarom wordt er een dergelijk raadsvoorstel op zo’n ondemocratische wijze ingediend vlak voor de verkiezingen? Wij vinden dit zeer verwerpelijk en gaan hiermee niet akkoord. Wij verzoeken u dan ook het raadsvoorstel eventueel te bezien ná de gemeenteraadsverkiezingen van 16.03.2022.

 

2) Taakstelling huisvesting statushouders

Wij zijn op de hoogte van het feit, dat de gemeente Bloemendaal – net zoals alle overige gemeenten in Nederland – elk half jaar een taakstelling heeft voor de huisvesting van statushouders.

De gemeente Bloemendaal voldoet prima aan deze taakstelling, zie onderstaand overzicht.

3) Waarom zoveel statushouders plaatsen als aan de taakstelling is voldaan?

In bovenstaand overzicht staat dat de achterstand per 01.01.2022 slechts één statushouder betreft, dus vanwaar het idee om nu plusminus 180 statushouders te plaatsen in Overveen? Of gaat de gemeente Bloemendaal een regionaal probleem oplossen? Dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Bovendien is een aantal van 180 personen op een dergelijk klein deel van Overveen veel te veel.

4) Dennenheuvel blijft bruikbaar

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen, dat Dennenheuvel nog gehuurd is tot en met 31.12.2022. Overhaast een andere locatie huren vanaf 01.03.2022 is dus volstrekt onnodig te noemen.

5) Bestemming Oldenhove

Oldenhove was bestemd voor senioren en de zorg van deze mensen.

Met de huidige vergrijzing zouden wij ervoor opteren om Oldenhove te verbouwen en als bestemming wederom te geven: zorgcentrum voor ouderen.

Daarnaast zijn er vele woningzoekenden in Bloemendaal (o.a. de zogenaamde starters). Ook hiervoor zou Oldenhove een prima locatie zijn.

6) Geplande vergaderingen 2022 over Oldenhove

Op 19.01.2022 vond er een beeldvormende avond plaats “Themasessie Oldenhove”, waarin het raadsvoorstel enigszins werd toegelicht.

Op 26.01.2022 zal het raadsvoorstel rondom Oldenhove worden behandeld in een commissie- vergadering.

Op 03.02.2022 zal het raadsvoorstel worden behandeld in de gemeenteraad. Voor de goede orde: zie het raadsvoorstel op de afbeelding:

 

Er wordt dus behoorlijk “vaart achter gezet”, zodat het een en ander vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16.03.2022 is afgerond. Dit is niet behoorlijk en buiten proporties. Bovendien is er geen draagvlak. Wij zouden u dan ook nogmaals willen verzoeken om dit voorstel – in het kader van het democratische proces – ná de gemeenteraadsverkiezingen op een gedegen manier in behandeling te nemen.De reden hiervoor ligt in het feit, dat er momenteel geen draagvlak is en het nu lijkt alsof de wethouder dit„er nog even wilt doordrukken“.

Mocht blijken, dat er totaal geen draagvlak is, dan zijn er legio andere mogelijkheden voor Oldenhove; uiteraard willen wij u helpen met het meedenken.

Wij zien uw reactie met vertrouwen tegemoet en gaan graag het gesprek aan.

 

 

Met vriendelijke groet

Comité Bezorgde Overveners