Woningbouw Blekersveld

Posted on

Geachte leden van de raad,

Mijn vertrouwen in de democratische besluitvorming van de politiek van de gemeente Bloemendaal heeft een fikse knauw opgelopen daar waar het gaat om het proces dat heeft geleid tot aanwijzing van het Blekersveld als locatie voor tijdelijke woningbouw.

Wat een gelieg en bedrieg, wat een trucendoos, wat een willekeur, wat een rechtsongelijkheid in de behandeling van uw burgers. Telkens weer wordt u door ons als bewoners en omwonenden van het Blekersveld gewezen op de grove fouten die in het proces worden gemaakt. Vanaf het eerste moment dat het college gewag maakte van eventuele woningbouw op het Blekersveld -oktober 2016 – is er op initiatief van de gemeente-  geen enkel gesprek, laat staan overleg, met bewoners en omwonenden geweest.

Informatieavonden die gestart worden vanuit de aanname dat de locatie vastligt, terwijl er nog geen enkele ruimtelijke procedure is opgestart. Een externe “onafhankelijke” voorzitter die vanaf het begin insteekt op een inhoudelijke discussie over de invulling van een nog steeds niet bestaand bouwplan.

Geen enkele zeggenschap bij de bepaling van de locatie.

Maar voor de kleur van de gordijntjes en dakpannen wordt -als zoethoudertje van “het gepeupel” zo lijkt de gedachte- door een ingehuurd extern bureau een vet participatieplan opgesteld. Denkt het college nu echt dat hiermee de goodwill kan worden teruggewonnen.

En wat doet u als raad? Niets, helemaal niets. Het college krijgt de vrije teugel en galoppeerd vrolijk verder. Die raad, die hebben we aan het lijntje, die pakken we wel in.

De arrogante houding die spreekt uit het interview van de verantwoordelijk wethouder wonen in het Haarlems Dagblad  van 10 oktober 2020, geeft goed weer over hoe zij over het bezwaar van bewoners denkt. Zij stelt namelijk dat ze niet verwacht dat het aanwijzingsbesluit van de locatie juridisch zal worden aangevochten. Een boute aanname als je weet – of had moeten weten- dat zowel tegen het raadsbesluit van 30 juni 2020 als tegen het collegebesluit van 17 augustus 2020 door de stichting Blekersveldgroen al bezwaar is aangetekend. Simpel uit dit feit alleen al had zij toch moeten kunnen concluderen dat haar plannen ter toetsing aan de daartoe bevoegde rechterlijke instantie zullen worden voorgelegd.

Gelukkig dat de stichting Blekersveldgroen heeft aangegeven de stap naar de rechter te zullen maken. Vooralsnog vertrouw ik erop dat de rechterlijke macht –gelet op al de omissies in de tot nu toe gevolgde procedures- uw gemeente terecht zal wijzen.

Hoogachtend,

 

[afzender bekend bij de redactie]