WOB-verzoek in het kader van het verzoek tot handhaving Wet natuurbescherming, Blekersveld 

Posted on

Omgevingsdienst Noord Holland Noord

Postbus 2095

1620 EB Hoorn

 

Onderwerp: WOB-verzoek in het kader van het verzoek tot handhaving Wet natuurbescherming, Blekersveld
Zaaknummer: OD.326542

 

Overveen, 24 november 2020

Geachte mevrouw,

Bij brief van 12 november 2020 heeft de Omgevingsdienst NHN ons namens gedeputeerde staten van Noord-Holland medegedeeld dat de stichting Blekersveldgroen niet als belanghebbende kan worden aangemerkt in het kader van de Wet natuurbescherming en dat ons verzoek tot handhaving derhalve niet kan worden gekwalificeerd als een ontvankelijke aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, derde lid van de Awb.

Dit leidt er toe dat wij als stichting niet verder zullen worden geïnformeerd over de afhandeling van de door ons bestuur ingediende klacht/melding van de mogelijke overtreding.

Zoals u waarschijnlijk zult begrijpen betreuren wij dit ten zeerste. Gelet op het gegeven dat alle  besluitvorming van een overheidsorgaan in principe openbaar is, zijn wij van mening dat wij kennis moeten kunnen nemen van de verdere besluitvorming op het dossier met bovenvermeld zaaknummer.

In dat kader doen wij een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur en ontvangen wij graag afschriften van alle hierover met de gemeente Bloemendaal gevoerde en nog te voeren correspondentie.

Hoogachtend,

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                      Gert Valster, secretaris

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen, telefoon +31611080736  of +31614357877