Wethouder over bestemmingsplan Blekersveld

Posted on

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 11 november 2021 heeft uw gemeenteraad ingestemd methet ontwerpbestemmingsplanBlekersveld. Dit bestemmingsplan maakt 80 permanente woningen mogelijk.
Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en erzijn twee zienswijzen ingediend. Vanwege de recente ontwikkelingen en uitspraken met betrekking tot stikstof dienen de berekeningen voordit plan geactualiseerd te worden. De publicatie van de calculator hiervooris al enkele malen uitgesteld door het ministerie’. Indien de nieuwe calculator is gepubliceerd, naar verwachting eind januari, kunnen de berekeningen worden geactualiseerd en zullen wij u het bestemmingsplan ter besluitvorming aanbieden. Gelet op de op 2 juni 2022 aangenomen motie zal het voor uw raad mogelijk zijn een besluit te nemen het bestemmingsplan niet vastte stellen. In lijn met deze motie maakt het bestemmingsplan geen tijdelijke woningen of flexwoningen mogelijk.

In de Wet ruimtelijke ordening is opgenomen dat een bestemmingsplan binnen 12 weken na terinzagelegging ter besluitvorming dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad (artikel 3.8). Het gaat hierbij echter om een termijn van orde. De enige consequentie hiervan is dat eventueel aangehouden omgevingsvergunningen niet langer aangehouden kunnen worden. Daarvan is hier echter geen sprake. Er is zodoende geen strijdigheid met de wet- en regelgeving.

Het college is in gesprek met BrederodeWonen om te komen tot een ontwikkeling. Hierbij wordt door het college ingezet op de realisatie van sociale huurwoningen voor senioren op de begane grond. Dit zodat senioren de mogelijkheid krijgen kleiner, goedkoper en duurzamer te gaan wonen en om de doorstroming in de woningmarkt te bevorderen. De participatie zal door BrederodeWonen worden uitgevoerd op basis van de kaders zoals door uw gemeenteraad vastgesteld in het ontwerpbestemmingsplan.

Namens burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

Projectwethouder Blekersveld