update: Woningbouw op het Blekersveld, nog steeds geen gelopen race.

Posted on

Schone schijn

De gemeente Bloemendaal wil u doen geloven dat de bouwplannen op het Blekersveld rond zijn. Wat ons betreft is de strijd nog steeds niet gestreden.

 • zo zitten er fouten in de gevolgde procedures;
 • wordt ongeoorloofd gekapt;
 • wordt in de eerste ingetrokken kapvergunning uitgegaan van 191 bomen maar gaat de laatste aanvraag uit van 154 bomen;
 • worden resultaten van aanvullend onderzoek achtergehouden;
 • voldoet het ingediende saneringsplan niet aan de (wettelijke) eisen;
 • is inspraak een wassen neus;
 • wordt de aanvraag omgevingsvergunning voor 30 tijdelijke woningen niet op de voorgeschreven manier bekendgemaakt;
 • en tot slot wordt ook nog het aantal omwonenden dat wordt uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten over de plannen bewust klein gehouden;
 • Fouten die vragen om een uitspraak van de rechter over de vraag of bouw op het Blekersveld mogelijk is.

Successen
Tot nu heeft de stichting voorkomen dat alle bomen op het Blekersveld zouden zijn gekapt. Het door het bestuur bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord ingediende handhavingsverzoek heeft geleid tot stillegging van de kap in oktober 2020. De gemeente had toen nog de idee dat zij de kapwerkzaamheden snel weer kon voortzetten. Nu, bijna een jaar verder, heeft de provincie de stillegging nog steeds niet opgeheven.

Ook het door V&V advocaten namens de Bomenridders en ons ingediende bezwaarschrift tegen de verlening van de kapvergunning zorgt ervoor dat kap voorlopig niet aan de orde zal zijn.

Wij gaan dan ook door met ons verzet tegen de bouwplannen.

Laatste ontwikkelingen

Het college heeft:

 • op 6 juli 2021 het bedrijf GP Groot sloopwerken en saneringen b.v. de opdracht gegund tot sanering van het Blekersveld;
 • op 9 juli 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 30 tijdelijke woningen op het Blekersveld;
 • op 21 juli 2021 een kapvergunning voor de 154 nog op het Blekersveld bevindende bomen aan zichzelf verleend.

Wij hebben:

 • beroep bij de Raad van State aangetekend tegen de instemming van de provincie met het saneringsplan;
 • het college erop gewezen dat het “vergeten” is de aanvraag omgevingsvergunning volgens de daarvoor geldende regels te publiceren;
 • in samenwerking met de Bomenridders een bezwaarschrift tegen de verleende kapvergunning ingediend.

Wat valt nog meer te melden:

Archeologisch onderzoek

Uit verricht archeologisch onderzoek blijkt dat er sporen en resten van archeologische waarde in het Veld zijn te verwachten; vervolgonderzoek wordt daarom geadviseerd.

Informatieavond

Op 8 september 2021 vindt er op het gemeentehuis een informatieavond plaats over de bouwplannen. Hoewel de gemeente in zal zetten op eenrichtingsverkeer –het informeren van u over- is het goed om  door uw aanwezigheid te laten merken dat de race voor u als omwonende nog lang niet is gelopen.

Een grote opkomst is voor ons een steun in de rug!

Meldt u daarom vóór 5 september 2021 aan op flexwonen@bloemendaal.nl

Gemeenteraadsverkiezingen


Wij verwachten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 geen onomkeerbare stappen in de bouwplannen op het Blekersveld. Dit geeft u de mogelijkheid om uw politieke vertegenwoordigers af te rekenen op hun inzet op het dossier Blekersveld.

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

Stijn de Geus, voorzitter (+31614357877)                                Gert Valster, secretaris (+31611080736)

P.S. Inhuur van juridische kennis kent een fors prijskaartje. Indien u ons financieel wilt steunen, storten kan op bankrekeningnummer NL 97 SNSB 0773177361 ten name van Stichting Blekersveldgroen!