Update flyer

Posted on

Het Haarlems Dagblad kopte: ”Informatieavond te vergelijken met slecht geregisseerd toneelstuk”.

Op 26 augustus vond een informatieavond plaats over het collegebesluit om op het Blekersveld tijdelijke huisvesting te realiseren voor statushouders. Dit besluit is als een bom ingeslagen in de buurt tussen de Julianalaan en het Blekersveld. Bij de bijeenkomst werd al snel duidelijk dat het college het over de invulling van de bebouwing wilde hebben, terwijl de bewoners de procedures in de gevolgde besluitvorming ter discussie stelden. Wij stellen vast dat het college niet in staat was de vragen van de omwonenden hierover te beantwoorden. De aanwezigen zijn gefrustreerd door het feit dat ze niet door de gemeente, maar door onze stichting over deze plannen zijn geïnformeerd.

Veel van hen gaven aan zich behandeld te voelen als tweederangs Bloemendalers. Bij de voorstellen van het college voor de locaties Zomerzorgerlaan en Westelijke Randweg 1 werd immers een besluit van de raad gevraagd. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om als burger via inspraak de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Dit is bij eerder genoemde locaties succesvol gebleken. Nu claimt het college dat hij het bevoegd gezag is, om de locatie aan te wijzen en dat de bewoners en omwonenden hierover niet mee mogen beslissen!  Blekersveld wordt de locatie! :  zo stelt het college.

Voor het college is het pijnlijk duidelijk geworden dat de tegenstand voor verdere bebouwing van het Blekersveld groot is. Alleen gezamenlijk gedragen (juridisch) verzet tegen de gemeente kan het tij nog keren.  Inmiddels is Rensing Advocatuur ingehuurd om onze stichting bij te staan. Dit kantoor is gespecialiseerd in bestuursrecht.

Kortom:

  1. Inhuur kost geld en onze stichting is volledig afhankelijk van donaties!  Wij vragen u als medestander om een bijdrage, zodat wij ons verzet kunnen voortzetten. Storten kan op bankrekeningnummer NL 97 SNSB 0773177361 ten name van Stichting Blekersveldgroen;
  2. Schrijf u in op onze nieuwsbrief van Blekersveldgroen, zodat u van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden wordt;
  3. Bent u tegenstander van woningbouw op het Blekersveld en wilt u daarvoor uitkomen, geef dan uw naam en adres door op info@blekersveldgroen.nl;
  4. Mocht u de informatieavond hebben gemist op maandag 7 september is de herkansing voor de informatieavond van de gemeente. Inschrijven gaat via bloemendaal.nl/blekersveld.

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

Stijn de Geus, voorzitter (+31614357877)                                Gert Valster, secretaris (+31611080736)

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen of info@blekersveldgroen.nl