Update einde jaar 2022

Posted on

Het is een tijdje stil geweest op onze site. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. Wij hebben
gedurende het jaar bij het gemeentebestuur van Bloemendaal onze bezwaren kenbaar gemaakt tegen
de tot nu toe genomen besluiten over woningbouw op het Blekersveld. Ook de provincie, de betrokken
omgevingsdiensten en het Hoogheemraadschap zijn in dat kader diverse malen benaderd.

Dit heeft ertoe geleid dat bij de vorming van het nieuwe college van burgemeester en wethouders het
dossier Blekersveld is gepromoveerd tot een zogenaamd hoofdpijndossier. In de gesprekken met de
informateur Bernt Schneiders is door alle politieke partijen erkend dat de wijze van communicatie en
participatie over de gewenste woningbouw op het Veld, laten we het zo zeggen “niet de
schoonheidsprijs heeft verdiend”.

Onze inspanningen hebben er mede toe geleid dat de reeds verleende vergunningen tot bouw- en
woonrijp maken en die voor de bouw van 30 flexwoningen op het Veld, zijn ingetrokken.
Ook heeft ons verzet ertoe bijgedragen dat de raad met grote meerderheid een motie heeft
aangenomen waarin het college van B&W wordt gesommeerd de ingang gezette
bestemmingsplanprocedure, die woningbouw op het Veld mogelijk moet maken, te beëindigen. Het lijkt
er op dat het college deze wens van de raad naast zich neerlegt.

Op 15 december heeft wethouder Gamri een werkbezoek gebracht aan het Veld. Dit was de eerste maal
dat een vertegenwoordiger van het college de moeite nam om het gesprek op locatie aan te gaan. En
dat terwijl de eerste brief over woningbouw op het Veld toch echt dateert uit oktober 2016!
In het gesprek liet de wethouder doorschemeren dat de gemeente in het vervolgtraject zal blijven
inzetten op permanente woningbouw op het Veld. Zij gaf aan daarom geen gehoor te zullen geven aan
het door ons, maar ook door de gemeenteraad in eerdergenoemde motie gedane verzoek, om de
gestarte bestemmingsplanprocedure stop te zetten.

Wel hebben wij laten weten dat er met ons -onder voorwaarden- valt te praten over een kleinschalig
woningbouwplan op het Veld. Een invulling zoals nu in het ontwerp-bestemmingsplan wordt voorzien
(uitgegaan wordt van 80 sociale huurwoningen) past daarbij niet in onze optiek. Wij hebben haar mee
terug gegeven dat wij bereid zijn tot overleg over woningbouw indien het liggende (ontwerp)
bestemmingsplan van tafel gaat. Zoals eerder gemeld past dit vooralsnog niet in haar visie. We zullen
zien wat 2023 in petto heeft voor het dossier Blekersveld.

Hier past het om de onlangs overleden Han Peekel aan te halen: “Wordt vervolgd”.