Terug- en vooruitblik op het dossier Blekersveldgroen

Posted on

Beste Lezer,

Allereerst namens het bestuur van de stichting Blekersveldgroen een heel gezond en voorspoedig 2022 gewenst. Een spannend jaar dat gaat komen, na de hectiek van het afgelopen jaar.

Terugblik 2021

Gemeenteraad

De gemeenteraad blijft tot op het bot verdeeld over de invulling van het Blekersveld en de te nemen route naar welk resultaat dan ook. In de laatste bizarre raadsvergadering van 2021 leek het er bijna op dat D’66 toch twijfelde over de gekozen weg en kon het gebrek aan enige vorm van participatie en de concentratie van statushouders in zo’n klein gebied van Overveen toch niet rijmen. Bij stemming bleven ze echter halsstarrig vastzitten in hun bekende riedeltje van wel hard roepen, maar geen daden bij die woorden te voegen. Maar uiteindelijk werd er wel budget vrij gegeven voor het bouwrijp maken van het Blekersveld.

Eerder dat jaar heeft de Gemeenteraad ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan voor permanente woningbouw, dit terwijl er geen enkele vorm van participatie heeft plaatsgevonden. De daadwerkelijke ter inzage legging heeft nog niet plaatsgevonden, hangende de uitkomsten van additioneel onderzoek naar laag frequent geluid.

College

Het college gaat door met zijn salami tactiek om (tijdelijke) bebouwing van het Blekersveld door te drukken. De kapvergunning voor de rooi van alle bomen op het Blekersveld, werd verleend.
De saneringsvergunning werd aangevraagd bij de Omgevingsdienst IJmond en –zelfs zonder dat voldaan werd  aan de wettelijke criteria- verleend aan de Gemeente Bloemendaal.

Tevens heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 30 tijdelijke woningen en daarnaast een ontwerp-besluit omgevingsvergunning Bouwrijp maken gepubliceerd.

Oldenhove

Ineens komt in november Oldenhove op als locatie om tijdelijk statushouders op te vangen. Was het eerst niet mogelijk, nu blijkt ineens dat het wel mogelijk is om dit leegstaande, voormalige verzorgingshuis in te zetten, in een soortgelijke vorm zoals de huidige opvang in Dennenheuvel. Bij navraag blijkt het college zowel Oldenhove als Blekersveld vol in te willen zetten voor Statushouders. Een wel hele grote concentratie op een heel klein gebied in het Dorp Overveen.

Dennenheuvel

De Gemeente Bloemendaal is een verlenging overeengekomen met Dennenheuvel voor de opvang van statushouders tot 31 december 2022. Waarmee volgens Wethouder de Roy van Zuidewijn de druk van de ketel is om per 1 maart Dennenheuvel schoon te moeten opleveren.

Stichting Blekersveldgroen

We hebben niet stilgezeten in 2021.

Kapvergunnning

In samenspraak met meerdere adviseurs hebben we bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning voor het Blekersveld. Hoewel wij ons bezwaar bij de bezwaarschriftencommissie hebben onderbouwd, adviseerde zij ons bezwaar ongegrond te verklaren. Dit gebeurde aldus. Na deze beslissing door het college is beroep aangetekend en een voorlopige voorziening gevraagd.  Deze zaak diende op 17 december voor de Rechtbank in Haarlem. Inmiddels is de uitspraak bekend: het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen en het beroep is ongegrond verklaard. Zie hier de uitspraak

Bevreemd dat? Nee, dit omdat de rechter alleen kijkt of de kapvergunning voldoet aan alle eisen en geen oordeel velt op de vraag of er sprake is van noodzaak tot kap. Deze uitspraak kwam dus niet als een verrassing.

Saneringsplan

Ook tegen dit plan hebben we een zienswijze ingediend bij de Omgevingsdienst IJmond, aangezien het plan voor de sanering op 3 onderdelen niet voldeed aan de wet. De Omgevingsdienst IJmond volhardde echter in haar standpunt, waarop wij een voorlopige voorziening gekoppeld aan beroep hebben aangetekend bij de Raad van State te Den Haag. Inmiddels heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan en ons verzoek afgewezen. Ook hier geldt weer dat de rechter alleen oordeelt over de vraag of het plan voldoet aan de eisen en geen uitspraak doet over de noodzaak tot sanering. De uitspraak van de voorzieningsrechter is hier te lezen. De bodemprocedure op het ingestelde beroep wacht nog op behandeling door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ontwerpbesluit bouw en woonrijp maken

Op 24 december 2021 hebben we een zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit bouw en woonrijp maken van het Blekersveld voor de bouw van 30 tijdelijke woningen.

Omgevingsvergunning  voor de bouw van 30 woningen

Op 1 december hebben we een proforma bezwaar ingediend tegen de tijdelijke omgevingsvergunning voor de bouw van 30 woningen op het Blekersveld. We werden hiertoe gedwongen door de gemeente omdat anders de onderliggende stukken behorende bij de vergunning niet vrijgegeven zouden worden. Vreemd, aangezien deze stukken bij andere belanghebbenden wel direct werden overlegd. Willekeur in behandeling heet dat.

Bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor het dempen van de sloot.

Op 4 december 2021 hebben we bezwaar ingediend bij het hoogheemraadschap Rijnland tegen de verlening van de vergunning aan de gemeente Bloemendaal tot het dempen van 430 m2 oppervlaktewater ter plaatse van perceel kadastraal bekend gemeente Bloemendaal sectie E, nummer 2633. Ook hiervan staat de uitkomst voorshands al vast. De vergunning voldoet aan alle eisen en ja ook hier wordt de noodzaak voor de demping niet beoordeeld.

Vooruitblik 2022

Dit wordt een heel spannend jaar voor het Blekersveld. In ieder geval zijn wij er van doordrongen dat wij als bestuur het tij niet meehebben, immers in Den Haag lijkt het nieuwe kabinet zwaar in te zetten op realisatie van extra woningbouw.
Daar staat tegenover dat er op 16 maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn. Een nieuwe raad en een nieuw college brengen wellicht nieuwe kansen voor het Blekersveld.
Vooralsnog is het voor de stichting nog lang geen gelopen race dat er op het Veld zal worden  gebouwd. Of daadwerkelijk tot bouw zal worden gekomen hangt immers af van de uitkomst van reeds aangespannen – en eventueel in (hoger) beroep nog in te stellen- juridische procedures.

Stichting Blekersveldgroen

Omgevingsvergunning  voor de bouw van 30 woningen

Op 7 januari 2022 zijn door onze advocaat de gronden van het door ons ingediende bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van 30 woningen aangevuld.

Ontwerp Bestemmingsplan

De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan voor de permanente bouw dit jaar daadwerkelijk ter inzage gelegd zal worden. Zodra dit gebeurt zullen wij onze zienswijze hierop indienen. Verder biedt de vaststellingsprocedure van het plan de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en beroep.

Aankomende gemeenteraadsverkiezingen (#GR22)

De verkiezingsstrijd is in alle hevigheid losgebarsten. Wel of geen woningbouw op het Blekersveld is een hot item in de tot nu toe verschenen interviews van de politieke partijen.  (We zullen hierover binnenkort apart publiceren).

Wij zijn blij met de aankomende verkiezingen. Een moment van (her)bezinning op gemaakte keuzes door politieke partijen. Maar ook een moment waarop de burger de politiek afrekent op door partijen ingenomen standpunten. Zeker op dit vreemde dossier, waarin democratische beginselen als dualisme, participatie, communicatie en transparantie met voeten zijn getreden, kan dit leiden tot aanzienlijke politieke verschuivingen. Dit alles doet de vraag rijzen of het zittende college –gelet ook op de stand van zaken met betrekking tot de ruimtelijke besluiten- zich niet schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur op het moment dat het – met de verkiezingen in het verschiet – nu reeds overgaat tot onomkeerbare acties zoals kap en sanering van het Blekersveld.