Aanvang bomenkap Blekersveld waarschijnlijk in Januari 2022

Posted on

Beste Omwonenden,

Het ziet er naar uit dat de Gemeente Bloemendaal nog in januari wil overgaan tot de de kap van alle bomen op het Blekersveld om daarna te starten met de saneringswerkzaamheden.

Hoewel wij als stichting een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-besluit bouwrijpmaken en daarnaast bezwaar hebben aangetekend tegen de bouw van de 30 tijdelijke woningen, dendert het college door. Het college wil koste wat kost voor de verkiezingen laten zien dat hij in staat is tot daden te komen op het Blekersveld.

Dit alles met in het achterhoofd dat diverse politieke partijen die tegen de bebouwing van het Veld zijn, hiervan een thema zullen maken in hun verkiezingsprogramma. Hierbij speelt voor de tegenstanders ook dat de opvang van nieuwe Bloemendalers op twee naastgelegen locaties in het dorp Overveen niet acceptabel is.

Gelet op de verkiezingen, het ingediende bezwaar en de daarnaast nog openstaande  juridische procedures bij eventueel ongegrond verklaring van onze bezwaren, vinden wij het bestuurlijk onbehoorlijk om nu reeds tot effectuering van kap en sanering over te gaan. Dit wordt nog versterkt  vanuit het feit dat de vervuiling immobiel is, geen gevaar voor de volksgezondheid heeft, en er dus geen enkel argument is om de werkzaamheden niet op te schorten tot op het moment dat de vergunning voor de bouw door een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden. Alleen het gegeven dat het college de sanering heeft gekoppeld is aan een vooruitlopende kap, geeft geen noodzaak tot kaalslag op dit moment.

Wordt vervolgd