Realisatie Woningbouw Blekersveld

Posted on

Overveen, 3 november 2020

Geachte raadsleden,

Steeds meer wordt duidelijk dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal zijn toezegging richting provinciebestuur om voor het einde van het jaar de 68 statushouders te huisvesten, niet kan waarmaken. Door een inspanningsverplichting van de woningbouwcorporaties zullen er 28 statushouders kunnen worden gehuisvest binnen de bestaande woningvoorraad. Dat betekent dat er dus geen huisvesting zal zijn voor de overige 40 statushouders. Immers, hoewel het college in principe heeft besloten voor deze 40 statushouders tijdelijke huisvesting te realiseren op locatie Blekersveld, zijn de daarvoor benodigde ruimtelijke ordeningsprocedures nog niet eens gestart.

Toch durft het college in nieuwsbrief 25 over flexwonen nog te stellen “We doen ons uiterste best om de eerste 30 woningen voor het einde van dit jaar gereed te hebben.”

Met hetgeen wij hieronder beargumenteerd zullen aantonen, verwijzen wij deze uitspraak naar het land der fabelen.

Gelet op de discussie over planning zoals gevoerd in de raadscommissies grondgebied en samenleving van respectievelijk 20 en 21 oktober jongstleden en voorts gelet op het uitgesproken voornemen van onze stichting om zich juridisch te verzetten tegen woningbouw tot aan het hoogste rechtscollege, wijzen wij u erop dat – even afhankelijk van de keuze van procedure-  het één jaar tot twee jaar zal duren voordat er voor de gemeente Bloemendaal zekerheid kan worden gekregen op de vraag of woningbouw op het Blekersveld daadwerkelijk kan en ook mag worden gerealiseerd.

Wordt, zoals het college conform zijn besluit van 17 augustus 2020 voorstaat, gekozen voor de reguliere procedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), dan geldt het volgende: zelfs wanneer de vergunning wordt verleend binnen 8 weken na de aanvraag dan kan en zal onze Stichting hiertegen bezwaar maken, en, wanneer het bezwaar door het college wordt afgewezen, beroep aantekenen bij de rechtbank Noord-Holland en, indien nodig, hoger beroep bij de Raad van State instellen; een procedure vanaf bezwaar tot en met de uitspraak van de Raad van State  neemt ongeveer 2 jaar in beslag.

Wordt, gelet ook op de argumenten van onze advocaat zoals verwoord in zijn brief van 2 september 2020 aan uw raad, toch gekozen voor de uitgebreide procedure (Wabo), dan zal een ontwerp-besluit ter inzage moeten worden gelegd waartegen de Stichting een zienswijze kan indienen: alleen al de procedure van aanvraag van de vergunning tot de het verlenen van de omgevingsvergunning neemt  6 maanden in beslag, en dan is het beroep bij de rechtbank Noord-Holland en hoger beroep bij de Raad van State niet meegerekend.

Het vorenstaande, het feit dat de Omgevingsdienst Noord Holland Noord de kaalslag op het Veld heeft stilgelegd en het gegeven dat de bodem van het Blekersveld voorafgaand aan bouw ook nog eens gesaneerd dient te worden, maakt dat wij de stelling aandurven de eerder in deze brief aangehaalde uitspraak van het college over het tijdstip van bouw als onrealistisch te betitelen.

Wij doen op u –als gekozen volksvertegenwoordigers- een beroep om het college ervan te overtuigen de keuze voor de locatie Blekersveld voor tijdelijke woningbouw te heroverwegen en te komen met en oplossing die wel binnen afzienbare tijd is te realiseren.

Hoogachtend,

 

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

Stijn de Geus, voorzitter                                                                      Gert Valster, secretaris

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen, telefoon +31611080736  of +31614357877