Gemeente Bloemendaal in overtreding na illegale bomenkap Blekersveld

Posted on

bron: Haarlem105 De bomenkap is voorlopig stilgelegd

Tot vorige week dinsdag 27 oktober was een aannemersbedrijf in opdracht van de gemeente Bloemendaal op het terrein Blekersveld in Overveen bomen aan het kappen en bosjes aan het snoeien. Het kappen en snoeien waren voorbereidingen op de bouw van in totaal zestig woningen. Illegaal bleek achteraf, aangezien er geen kapvergunning was afgegeven. Nu wordt op verordening van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) de bomenkap voorlopig gestaakt totdat uit onderzoek blijkt wat het effect is op het leefterrein van de vleermuizen die er wonen.

Althans dat blijkt uit een document van de OD NHN met daarin het besluit over het stilleggen van de bomenkap in Blekersveld te Overveen. Hierin informeert de afdelingsmanager van Toezicht en Handhaving van de OD NHN de gemeente Bloemendaal over de stillegging en de consequenties hiervan. De OD NHN zorgt ervoor dat de Wet Natuurbescherming gehandhaafd wordt.

Haarlem105 schreef hier al eerder een bericht over. Toen had de Stichting Blekersveldgroen op maandag 26 oktober een handhavingsverzoek bij de OD NHN ingediend, waarin zij een beroep deden op de Wet Natuurbescherming om de kap stil te leggen. Wat ook gebeurde. Stijn de Geus van de stichting vertelde aan Haarlem105 dat hij blij was met het besluit, maar de ‘schade aan de natuur vinden we verschrikkelijk.’ Nu blijkt dat de gemeente inderdaad in overtreding is en voorlopig zal er dan ook niet gekapt worden totdat er een rapport is opgemaakt.

Quickscan

Voordat de kap plaatsvond, heeft de Gemeente Bloemendaal op 9 oktober een quickscan, een analyse van Groot Eco Advies naar OD NHD verstuurd. Daarin informeerde de gemeente over de bouw van zestig tijdelijke huizen. Volgens de analyse moest er eerst gekeken worden of het struikgewas op de locatie verwijderd kon worden, maar verder werd er over de bomenkap niets genoemd. De Dienst had op basis van deze quickscan nog geen toestemming gegeven voor het verwijderen van de vegetatie. Ook oordeelde de OD NHN dat de quickscan niet voldoende was om het project uit te voeren. Tot slot ging het volgens de quickscan om tijdelijke units, maar bleek later dat het om permanente behuizing gaat. Desondanks was het ondernemersbedrijf in opdracht van de gemeente Bloemendaal met de kap gestart.

De kap was al anderhalve week gaande toen de handhavers van de Dienst ingrepen. Zij kwamen op het terrein voor controle nadat het handhavingsverzoek van de Stichting Blekersveldgroen was binnengekomen. Bij de controle bleek dat het aannemersbedrijf al zonder toestemming gestart was met de werkzaamheden. Het aannemersbureau moest direct staken met de werkzaamheden.

Effect

Voorlopig blijft dat ook zo totdat er uit onderzoek blijkt wat het effect van de bomenkap, ook van kleine bomen, op de vleermuizen is. In een eerder bericht mocht de gemeente volgens de Omgevingsdienst IJmond wel bomen met een doorsnede van tien centimeter omverhalen, omdat Blekersveld aangewezen is als ‘foerageergebied’ voor vleermuizen, een terrein waar de dieren voedsel kunnen vinden. Volgens de Stichting hadden de bomen die in opdracht van de gemeente gekapt werden een stamdoorsnede van ongeveer 15 centimeter. Nu blijkt dat er  helemaal geen bomen gekapt mochten worden. Door het verwijderen van de bomen kan de luwtewerking en het voedselaanbod veranderen waardoor de functie voor vleermuizen verdwijnt.

In overtreding

Doordat er geen gedegen onderzoek voor de bomenkap voor het terrein is gedaan, is de gemeente Bloemendaal volgens de Omgevingsdienst in overtreding. Volgens de Dienst is iedereen volgens artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming (Nwb) verplicht om voldoende zorg in acht te nemen voor de zogenoemde Natura 2000 gebieden en voor de wild levende dieren en planten in de directe leefomgeving. ‘Ieder een weet dat door het niet zorg dragen voor een gebied nadelige gevolgen kan hebben voor het leefgebied van deze dieren en planten’.

Op dit moment zijn de werkzaamheden door de Omgevingsdienst stilgelegd. Pas als uit onderzoek blijkt wat het effect is op de vleermuizen en het leefgebied, wordt er een rapport opgesteld. Uit het rapport moet vervolgens blijken of er voor de verdere werkzaamheden een ontheffing nodig is. Als de gemeente Bloemendaal de werkzaamheden voortzet zonder deze ontheffing, hangt hen een boete van 50.000 euro boven het hoofd.

Reactie

Hoe lang het gaat duren voordat er een rapport is en een eventuele ontheffing komt, is nog niet duidelijk. Haarlem105 heeft de gemeente Bloemendaal om een reactie gevraagd en is in nog in afwachting hiervan. We zijn benieuwd of de gemeente besluit om bezwaar in te dienen