RE: Tijdelijke woningbouw Blekersveld

Posted on

Geachte mevrouw,

Uw vraag of de commissaris in het kader van artikel 182 1 c van de Provinciewet, mogelijkheden ziet om op te treden richting de gemeente Bloemendaal inzake de casus Blekersveld, is voorgelegd aan het team kabinetszaken. Dit team adviseert de commissaris inzake zijn taken als rijksheer, waar dit artikel op is gebaseerd.

Het artikel waarnaar u verwijst ziet op situaties waarin er sprake is van structurele en langdurige verstoorde bestuurlijke verhoudingen en biedt geen aanknopingspunt om in een casus als deze te interveniëren. Deze casus is primair een RO-vraagstuk, waarin de daarbij behorende procedures worden gevolgd. Recent is hierin een nieuwe stap gezet, door het optreden van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord naar aanleiding van een handhavingsverzoek.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Het Kabinet van de commissaris van de Koning,

 

www.noord-holland.nl
kab@noord-holland.nl