Re:Re: Bezwaar Esdoorns

Posted on

Geachte College,

Met verwondering heb ik kennis genomen van uw brief van 20 mei jongstleden, zaaknummer 809133.

U stelt onder het kopje “De bomen waarvoor kapvergunning is verleend, zijn inmiddels gekapt” het volgende:

“In de kapvergunning is bepaald dat de vergunning direct in werking treedt. Dit betekent dat er direct na bekendmaking van het besluit, mocht worden gekapt. De bezwaartermijn hoefde niet te worden afgewacht.”

Ik heb de APV er maar even bijgehaald. Hierin is onder Artikel 4:15 het volgende bepaald.

Artikel 4:15 Standaardvoorschrift van niet-gebruik

  1. Aan de vergunning als bedoeld in artikel 4:11, 1e lid, verbindt het bevoegd gezag het standaardvoorschrift, dat van de vergunning feitelijk geen gebruik wordt gemaakt:
    a. binnen zes weken na afgifte of, indien nog niet op een binnen deze termijn ingediend bezwaarschrift inzake deze vergunning is beslist, tot op het moment dat op dit bezwaarschrift is beslist;
    b. tijdens het broedseizoen, jaarlijks van 15 maart tot en met 15 juli;
    c. in het geval van verplanten van houtopstanden: buiten het verplantseizoen, jaarlijks van 15 maart tot en met 15 november;
  2. Het bevoegd gezag verleent met redenen omkleed de vergunning zonder het onder sub a genoemde standaardvoorschrift indien naar zijn oordeel het onverwijld gebruik maken van de vergunning noodzakelijk is.
  3.  Het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd afwijken van de in lid 1 onder b en c genoemde voorschriften.

In de vergunningverlening voor de vier Esdoorns is geen motivatie/argumentatie opgenomen waaruit blijkt dat het bevoegd gezag van oordeel was dat het onverwijld gebruik maken van de vergunning noodzakelijk is.

Met andere woorden de kapvergunning die is verleend voor de Esdoorns is volgens de reguliere procedure verlopen, waarop het standaardvoorschrift van niet-gebruik op van toepassing is.

Met andere woorden: er kan niet anders worden geconcludeerd dan dat het college van B & W van de gemeente Bloemendaal in strijd met haar eigen regelgeving heeft gehandeld.

Het vorenstaande in ogenschouw nemende laat ik u nogmaals weten dat ik mijn bezwaar wil voortzetten.

Met vriendelijke groet,

 

[Naam bekend bij de redactie]