Kiezersbedrog of gebrek aan dossierkennis! De lezer mag het bepalen!

Posted on2 Comments

Overveen, 21 december 2020

L.S.,

Je zou zo langzamerhand denken dat niets wat de gemeente Bloemendaal zegt of doet de burger nog kan verbazen. Maar niets is minder waar. Tijdens de behandeling van het agendapunt “Financiële middelen ten behoeve van het project huisvesting statushouders” in de raad van 17 december 2020 maakte de nestor van de raad een enorme uitglijder…………… of moeten we hier spreken van een verkondiging van een pertinente onwaarheid.

Tijdens zijn spreektijd over aangehaald onderwerp stelde de CDA vertegenwoordiger immers dat de partij conform het gestelde in het  CDA verkiezingsprogramma 2018-2022 voorstander is van bebouwing van het Blekersveld.

Hoewel wij het als bestuur op het moment dat hij dit uitsprak al bijna zeker wisten dat dit onjuist was, hebben we de uitspraak van de CDA-nestor toch even gecheckt op basis van het gestelde in meergenoemd verkiezingsprogramma (lees HIER>. En wat blijkt: bebouwing Blekersveld komt nergens in het verkiezingsprogramma naar voren. Alle aan de orde zijnde mogelijke bebouwingslocaties  -en ook de volgens het CDA niet gewenste locaties- worden met name genoemd, maar de locatie Blekersveld komt daarin niet voor.

Overigens in het kader van de verkiezingen 2018 is door ons expliciet naar de mening van het CDA over het Blekersveld gevraagd. Bijgaand het antwoord van de heer Burger. <lees HIER>  Hieruit valt te lezen dat het CDA toegeeft dat het Blekersveld niet bij naam voorkomt in de verkiezingskrant. Vreemd is dan wel dat de fractievoorzitter in dezelfde brief stelt dat het Blekersveld een grote locatie is in vergelijking met o.a. het Anemonenplein en het Landje van Van Riessen. Dat het Blekersveld een grotere locatie is met meer potentie zou dan juist een reden zijn om de locatie bij naam te noemen, toch?. Overigens blijkt verder uit de mail dat het CDA op dat moment geen enkele uitspraak over het Veld wilde doen. De uitkomsten van verder onderzoek naar de locatie werd belangrijk gevonden om tot een CDA stellingname te komen. Wij vinden het curieus te moeten constateren dat- nu de uitkomsten van een aantal onderzoeken door hoger bevoegd gezag als onvoldoende zijn beoordeeld- het CDA vasthoudt aan bebouwing van het Blekersveld en zonder voorbehoud akkoord gaat met een saneringskrediet voor het Veld van € 450.000,–. Dit terwijl -door het ontbreken van besluitvorming over eventuele woningbouw – een juridische toets op de woningbouwwensen van college en raad nog niet heeft kunnen plaatsvinden.

Nu we toch het CDA verkiezingsprogramma moesten herlezen, kunnen wij het niet laten om nog een paar speerpunten -waar het CDA zich volgens haar programma 2018-2022 de komende jaren hard voor zou maken- in het kader van de casus Blekersveld aan de orde te stellen!

We zullen er twee uitlichten:Logo CDA Bloemendaal

Onder het kopje Bestuur & Middelen wordt het volgende gesteld:

“Het CDA hecht grote waarde aan integriteit van bestuur. De afgelopen raadsperiode heeft zich gekenmerkt door politieke incidenten. Burgers en bestuurders zijn in deze vier jaar beschadigd.” “Het CDA wil terug naar een respectvolle en fatsoenlijke omgang binnen de Bloemendaalse politiek. Dat betekent respect voor elkaar in overleg en discussie, transparantie in besluitvorming en heldere en eenduidige communicatie vanuit de gemeente.”

Op twee van deze argumenten willen wij even ingaan. Het gaat dan om transparantie en heldere en eenduidige communicatie. Passen we deze uitgangspunten toe op het dossier Blekersveld, dan komen we tot de volgende conclusies:

Ten aanzien van transparantie:
  • Alle beslissingen die over de aanwijzing van het Blekersveld als locatie voor tijdelijke huisvesting voor statushouders en andere urgent woningzoekenden hebben plaatsgevonden zijn gebeurd zonder daarbij de door de wetgever opgestelde regels behorende bij democratisch besluitvorming in acht te nemen; geen collegevoorstel dienaangaande aan de raad, geen mogelijkheid tot inspraak, geen enkele participatie bij de locatiekeuze;
Met betrekking tot heldere en eenduidige communicatie:

–  Bij brief van 29 april 2020 kenmerk 2020001539 heeft het college de bewoners en omwonenden van het Blekersveld laten weten het Veld niet langer te onderzoeken voor tijdelijke huisvesting. Een heldere en eenduidige toezegging die in het vervolgproces door zijn wethouder volledig onder het tapijt is geveegd!.

In het kader van het beloofde in het verkiezingsprogramma onbegrijpelijk toch!

En dan onder het kopje Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Bij de derde bullet wordt het volgende gesteld: “Bestemmingsplannen worden door de gemeenteraad opgesteld in een vroegtijdig opgestart interactief planproces met belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, ondernemers en grondeigenaren. Het belang hiervan wordt nog verder geëxpliciteerd door het volgende te stellen: “Belanghebbenden hebben dus reeds inspraak op het moment dat de planvorming van start gaat.”

Dan is het helemaal treurig om te moeten constateren dat voor de door het college van B&W aangewezen tijdelijke woningbouw op het Blekersveld de gemeenteraad en bewoners volledig buitenspel zijn gezet.  Geen enkel gemeentelijk initiatief om te komen tot overleg met bewoners. En dat alles op basis van een overweging behorende bij het door de raad aangenomen amendement van
30 juni 2020.

Het vorenstaande kan ons inziens maar tot één conclusie leiden: en dat is dat ook voor politici het volgende spreekwoord soms van toepassing is: “spreken is zilver, zwijgen is goud”. Immers door het uitspreken van dat ene zinnetje, dat het CDA overeenkomstig het gestelde in zijn verkiezingsprogramma akkoord kan gaan met woningbouw op het Blekersveld, maakt dat wij niet anders kunnen concluderen dan dat ook het CDA zich schuldig maakt aan kiezers bedrog.

Wij denken dat een stukje zelfreflectie tijdens het Kerstreces met betrekking tot het dossier Blekersveld menig CDA-er het schaamrood op de kaken zou moeten kleuren.

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                                  Gert Valster, secretaris

2 thoughts on “Kiezersbedrog of gebrek aan dossierkennis! De lezer mag het bepalen!”

  1. Wat een partij is dit! Je reinste kiezersbedrog! Met droge ogen zeggen dat je je verkiezingsprogramma volgt en dat is een grote leugen! Tijd voor pensioen Andre Burger!