Inspraaknotitie: oproep staken bouwplannen tijdelijke woningen?

Posted on

Toch maar even een inspraakreactie van de Stichting Blekersveldgroen. Het realiseren van 2 locaties binnen het dorp Overveen, waar op minder dan 200 meter afstand “nieuwe Bloemendalers” worden opgevangen wordt ook door ons als stichting niet toegejuicht.

Dat wij tegen elke vorm van woningbouw op het Blekersveld zijn is genoegzaam bekend.
Gelukkig liggen er sinds kort twee collegebesluiten omgevingsvergunning die de woningbouw op het Blekersveld mogelijk moeten gaan maken. Hierop is juridisch verzet mogelijk. Hiervan zullen wij ook gebruik maken. Een juridisch eindoordeel zal nog wel enige tijd op zich laten wachten.

In dat kader begrijpen wij dat het college –na eerdere verzekering richting de raad dat huisvesting in Oldenhove niet aan de orde kon zijn- alsnog contact heeft gezocht met de Stichting Sint Jacob. En wat blijkt, ineens is het wel mogelijk om te onderhandelen over een langjarig contract voor ca. 90 appartementen.

Nu is de motivatie/argumentatie van het college voor de noodzaak van 30 tijdelijke woningen op locatie Blekersveld –volgens de daarover op Overheid.nl verschenen publicatie specifiek voor statushouders– altijd geweest dat er nergens anders opvang voor deze doelgroep kon worden gerealiseerd.

Nu het college dus een locatie heeft gevonden waar:

  • een meervoud van de 30 gewenste tijdelijke woonplekken voor statushouders op het Blekersveld is te realiseren;
  • op zeer korte termijn woningbehoeftigen kunnen worden opgenomen

wordt de onderbouwing van het college voor het besluit voor tijdelijke bouw volledig ontkracht. De noodzaak voor realisatie van tijdelijke woningen voor “nieuwe Bloemendalers” op het Blekersveld komt hiermee immers te vervallen.

Wij geven uw commissie dan ook in overweging  het college met klem te adviseren de plannen voor tijdelijke woningbouw op het Blekersveld te staken.

Bijkomend voordeel van een besluit tot staken van de plannen Blekersveld is, dat u vandaag ook geen advies hoeft uit te brengen over het krediet ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken. Daarnaast hoeft u zich geen zorgen meer te maken over hoe deze, of een volgende raad, de exploitatie van de tijdelijke woningen als gemeente rond krijgt. Ontwikkelaars blijken immers niet op voorhand geïnteresseerd omdat –ook bij een periode van 10 jaar- er onvoldoende tijd is om de noodzakelijke investeringen voor aanvang bouw, terug te verdienen. Zoals u weet zijn -voordat überhaupt tot het bouwrijp-maken van het Blekersveld zou kunnen worden overgegaan-  extra kosten verbonden aan  de noodzakelijke sanering van de grond.

Uiteraard zijn wij bekend met het besluit van de raad het Veld op termijn te willen bestemmen voor permanente woningbouw. Zij heeft inmiddels zelfs ingestemd met het ter inzage leggen van een ontwerp bestemmingsplan dat dit mogelijk moet maken. Ook in dit proces zult u onze stichting als tegenstander tegenkomen, maar dat zal u niet verbazen.

Het proces tot opstelling van het –naar verwachting binnenkort ter inzage te leggen bestemmingsplan- is immers niet gebaseerd op de geldende regels van moderne ruimtelijke ordening, waar draagvlak verkregen door participatie met omwonenden als groot goed wordt gezien.

Participatie: de verkiezingsprogramma’s van meerdere politieke partijen staan er vol van. Wij constateren hier nogmaals dat toepassing hiervan in het proces Blekersveld –zeker bij het CDA en D66 als de grote initiators voor tijdelijke woningbouw- in totaliteit even is “vergeten”.

Dank u voor uw aandacht.