Inspraaknotitie Commisie Grondgebied 17 mei 2022

Posted on

Geachte voorzitter, Geachte leden van de commissie,

Participatie. Een item dat in de informatiegesprekken met Bernt Schneiders vrijwel direct door iedere politieke partij als zeer belangrijk werd benoemd. En ja, de participatie zoals toegepast bij het Blekersveld was volgens de meeste partijen toch wel een voorbeeld van hoe het niet moet.

En dan denk je als burger, nou dan zal het in de nieuwe raadsperiode allemaal anders aan de vork worden gestoken. Een logische gedachte toch!!

Wat schets onze verbazing dan ook, dat wij via Overheid.nl moesten vernemen dat het ontwerp-bestemmingsplan Blekersveld toch ter inzage is gelegd. Niks vooraf overleg met inwoners, niks verkrijging van draagvlak, niks participatie. Doordrukken onder het mantra “de oude raad heeft besloten en wij –het demissionaire college- hebben uit te voeren”.

Inderdaad heeft de oude raad op 11 november 2021 besloten tot terinzagelegging. Dat plan was blijkbaar toen nog niet helemaal rijp om ter inzage te worden gelegd. Essentiele onderliggende informatie ontbrak immers. Daarom bijna 6 maanden alsnog publicatie.

Voorzitter, commissieleden de wereld heeft toch gedurende het moment van beslissen tot aan de  terinzagelegging niet stil gestaan. Wat te denken van de wijziging in de politieke verhoudingen door de verkiezingen. Een meerderheid aan de tegenstanders van tijdelijke bouw op het Blekersveld. De actie van dit demissionaire college is daarmee toch volkomen onbegrijpelijk.

U zult het met de omwonenden van het Veld eens zijn, dat het het zittende college had gesierd om op dit dossier even pas op de plaats te maken. Een nieuw college in de gelegenheid te stellen tot heroverweging te komen.

Door deze publicatie-actie wordt de nieuwe raad volledig in zijn hemd gezet, daar waar het de wens om te komen tot een zinvolle invulling van participatie betreft. Als deze raad wil starten met de opbouw van een vertrouwensband met zijn burgers -en in het bijzonder met de omwonenden van het Blekersveld- kan hij  niet anders dan het college op te dragen de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan Blekersveld terug te draaien.

Uiteraard hebben wij uit de media en uit het coalitieprogramma kunnen vernemen dat de ideeën omtrent de bebouwing van het Veld gewijzigd zijn. Besluiten die recht doen aan deze uitspraken zijn tot nu toe echter uitgebleven. Er verscheen zelfs vanochtend nog een publicatie op overheid.nl waarin werd gemeld dat de omgevingsdienst IJmond een positief besluit heeft genomen op de aanvraag tot vaststelling van hogere geluidwaarden voor het bestemmingsplan Blekersveld. Dat geeft geen vertrouwen kunnen wij u melden.

Wij vragen u derhalve: neem uw verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat de in de pers en het coalitieakkoord gedane uitspraken over het Blekersveld voor 1 juni 2022 worden gestaafd door harde collegebesluiten. Besluiten die recht doen aan de essentie van de door partijen overeengekomen uitgangspunten!

Met andere woorden: laat het college de afgegeven omgevingsvergunning bouw 30 tijdelijke woningen intrekken. Dat scheelt een besluit waarbij het college door het stof moet om te beargumenteren waarom de bezwaarschriften commissie bezwaarmakenden in het gelijk stelde.

Laat ook de afgegeven omgevingsvergunning bouw en woonrijp maken van het Blekersveld intrekken. Dat scheelt een gang naar de rechtbank in verband met het door onze stichting ingestelde beroep.

En nogmaals laat een besluit nemen waarmee de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan Blekersveld ongedaan wordt gemaakt. Naast dat het door laten lopen van de procedure in strijd is met de geest van het recent gesloten coalitieakkoord, is de kwaliteit van het plan zodanig, dat op voorhand vraagtekens gezet kunnen worden bij de juridische houdbaarheid.

Mocht het college de procedure desondanks toch willen voortzetten, weet dan dat onze stichting niet zal schromen om dit plan juridisch te laten elimineren.

Ik dank u voor uw aandacht.