Brief van Blekersveldgroen aan Brederode Wonen

Posted on

Het bestuur van Brederode wonen
Postbus 44
2060 AA Bloemendaal

                                                                                  Overveen, 24 mei 2018

Geacht bestuur,

Afgelopen vrijdag mochten wij een brief ontvangen van de directeur/bestuurder van uw woningstichting Brederode. Hierin werd door hem ingegaan op een onlangs door hem gegeven interview in het Haarlems Dagblad van 9 mei 2018 met betrekking tot (woningbouw) plannen op locatie Blekersveld te Overveen.

Allereerst willen wij als bewoners van het Blekersveld laten weten dat wij het meer dan  beledigend vinden dat wij via de media moeten vernemen dat er bouwplannen zijn voor het -volgens uw directeur -“braakliggende terrein” aan het Blekersveld.
Al twee jaar zou uw stichting plannen hebben om op locatie Blekersveld sociale woningbouw te realiseren. Dat er al twee jaar plannen zijn bevreemd ons, daar het college van burgemeester en wethouders in zijn reacties op door ons eerder ingebrachte bedenkingen tegen woningbouw op bovengenoemde locatie, constant heeft volgehouden dat er geen plannen zouden zijn.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat uw bestuur investeert  in studies en plannen  zonder dat daarover contact met de gemeente Bloemendaal is geweest. Zonder de gemeente is woningbouw op de door u bedoelde locatie immers niet mogelijk vanwege de vigerende bestemming.
Alleen een wijziging van het  huidige ruimtelijk plan zou bouw mogelijk kunnen maken.
U zult begrijpen dat bij ons steeds meer de indruk ontstaat dat gemeente en woningstichting onze bezwaren tegen sociale woningbouw niet serieus nemen en in gezamenlijkheid de bouwplannen stelselmatig proberen door te drukken.

Overigens het door uw directeur als ”braakliggend” betitelde terrein heeft in 2014 bij de actualisatie van het ruimtelijk plan wederom de bestemming “groen” gekregen. Het betreft een gebied dat de gemeente -ook na herhaalde verzoeken – niet open wilde stellen voor publiek. Het heeft zich ontwikkeld tot een prachtig natuurgebiedje. De weigering om het gebied open te stellen heeft blijkens de correspondentie met de gemeente onder andere te maken met de aldaar aanwezige vervuilde grond. Van een deel van de grond is overigens niet bekend is waar die vandaan komt.

Verder constateren we een discrepantie tussen het gestelde in de brief van uw directeur en het meergenoemde interview. Wordt in het interview de nadruk gelegd op woningen voor starters, in de brief wordt heel slinks de indruk gewekt dat de woningbouw op het Blekersveld vooral voor senioren zou zijn. Wellicht wordt deze strategie ingegeven vanuit het feit dat de laatste jaren er zich meerdere incidenten hebben voorgedaan met (a)sociale huurders. Wij verwijzen u hierbij naar de bij u en de politie Kennemerland bekend zijnde dossiers.

Wij hebben de gemeente in de door ons ingebrachte bedenkingen reeds gewezen op het feit dat realisatie van nog meer sociale woningbouw op het perceel tussen Dompvloedslaan en Buitentwist  tot ghettovorming  zal leiden. Een situatie die door niemand wordt gewenst en zelfs tot op ministerieel niveau met klem wordt afgeraden.

Gelet op het vorenstaande zult u begrijpen dat wij ons als bewoners van het huidige Blekersveld met al ons ten dienste staande rechtsmiddelen zullen blijven verzetten tegen woningbouw-in welke vorm dan ook.

Hoogachtend,
Blekersveld Groen
Namens deze,

Gert Valster
Blekersveld 14
2051 NL Overveen

PS. Graag krijgen wij de beschikking over de rapportage van het stedebouwkundig bureau dat in uw opdracht de mogelijkheden van woningbouw op locatie Blekersveld heeft onderzocht.
Een afschrift van deze brief is verzonden naar de fractievoorzitters van alle politieke partijen alsmede naar het demissionaire college van burgemeester en wethouders.