Brief Blekersveldgroen aan Raadsleden

Posted on

Geachte raadsleden,

Overveen in rep en roer. Participatieregels met voeten getreden, college trekt een te grote broek aan en bijna alle raadsleden houden zich stil.

Vorige week dinsdag werd het bestuur verrast met een afschrift van een brief van het college aan uw raad met als onderwerp “Voortgang uitvoering amendement- huisvesting statushouders”. Daarin stelt het college dat de definitieve locatiekeuze zijn bevoegdheid is. Met gebruikmaking van die bevoegdheid heeft het college de locatie Blekersveld aangewezen als tijdelijke woonplek voor statushouders en andere urgent woningzoekenden. Participatie hierover zo stelt het college bestaat uit informeren van omwonenden. Bewoners en omwonenden mogen volgens het college namelijk niet meebeslissen.

Op zijn minst vreemd, immers bij eerdere (gesneuvelde) locatievoorstellen van het college met betrekking tot de statushouders (Zomerzorgerlaan en Westelijk Randweg 1), werd wel degelijk besluitvorming hierop van uw raad gevraagd. Bij deze voorstellen zijn omwonenden/bewoners wel in de gelegenheid gesteld hierop te reageren tijdens de raadscommissievergaderingen waarin die voorstellen werden behandeld. Voor het Blekersveld geldt deze procedure dus kennelijk niet. Heet dit in bestuurlijk Nederland geen willekeur! Uit een gesprek van ons bestuur met de wethouders De Roy van Zuidewijn en Wijkhuizen op 20 augustus jongstleden werd het antwoord op de vraag of deze bevoegdheid dan nu ineens door een delegatie- danwel mandaatsbesluit aan het college is overgelaten slim ontweken.

En wat te denken van het door het college beschreven vervolgproces en de planning. Heel apart. Hieruit blijkt duidelijk dat het college verschillende juridische manieren aan het verzinnen is om via verkorte procedures tot realisatie van tijdelijke woningbouw te komen. Slimme trucs worden voorgesteld om de hiervoor door de wetgever ingerichte procedures te omzeilen. Via knippen van vergunningen in tranches van 30, wordt voorkomen dat de hiervoor bedoelde uitgebreide procedure dient te worden doorlopen. Ook  wordt zo getracht de procedure van de MER-beoordelingsplicht te ontwijken.

Alle door ons geconsulteerde advocaten komen tot de slotsom dat deze wijze van afhandeling welhaast zeker zal leiden tot een veto bij de Raad van State. Wij zijn dan ook benieuwd naar het door het college aangevraagde advies van de huisadvocaat hierover.

Spraken we net al over willekeur, wat te denken van het besluit van het college om voorafgaand aan alle ruimtelijke ordeningsprocedures de locatie Blekersveld reeds te saneren. Dit heet ook wel de salamitactiek. Immers hiermee wordt bereikt dat de kosten van sanering niet betrokken behoeven te worden bij de uitspraak op de vraag of de eventuele bouwplannen economisch wel uitvoerbaar zijn en daarnaast is de locatie na sanering welhaast bouwrijp. Ingeval de stichting in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, is de schade aan de aldaar gedurende bijna 25 jaar ontwikkelde natuur alsdan onomkeerbaar.nVoorts zullen de kosten van sanering  – naar onze inschatting meer dan een half miljoen euro- zwaar mee moeten wegen bij de locatiekeuze voor tijdelijke woningbouw. Zeker nu nog lang niet vaststaat dat de gemeentelijke plannen voor permanente woningbouw op het Blekersveld ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Tot slot: De gemeente Bloemendaal heeft in het verleden een viertal malen bodemonderzoek in en om locatie Blekersveld laten uitvoeren. De conclusie uit al deze onderzoeken was dat het terrein licht vervuild zou zijn. In het onlangs door BK ingenieurs uitgevoerde onderzoek blijkt dat de grond op locatie niet licht, maar zwaar verontreinigd is. BK merkt hierover in hun eindrapportage op dat de voorgaande onderzoeken dusdanig minimaal zijn ingestoken dat het niet voldoet aan de geldende normen voor bodemonderzoek. Daarnaast blijkt dat in de eerdere onderzoeken geen analyse van grondwater en asbest heeft plaatsgevonden. Conclusie is dus dat het college willens en wetens opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van bodemonderzoek dat niet aan de normen voldeed. Dit doet ons vrezen voor de juistheid van het bodemonderzoek uit 1994 op basis waarvan akkoord is gegeven voor de huidige bestaande woningbouw!

Leden van de raad, voorkom verdere imagoschade voor de gemeente Bloemendaal en stop dit proces nu het nog kan.

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

Stijn de Geus, voorzitter                                                                                  Gert Valster, secretaris

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen, telefoon +31611080736  of +31614357877