Brief aan raad over bestemmingsplan

Posted on

Geachte leden van de raad, duocommissieleden,

Bij brief van 7 juli 2022 kenmerk 2022003613 heeft het college u geïnformeerd over de voortgang van het bestemmingsplan Blekersveld, waarvan behandeling volgens het gestelde op de projectsite nu wordt voorzien in december 2022.

Uit die brief valt te concluderen dat het college de voorbereiding van de vaststelling van het bestemmingsplan Blekersveld doorzet. Wij stellen vast dat uw raad op 2 juni 2022 met 14 stemmen voor en 3 tegen een motie heeft aangenomen waarbij is besloten: “de huidige ingezette bestemmingsplanprocedure Blekersveld geen verdere doorgang te laten geven en deze op korte termijn te beëindigen”.

Op basis van de aangenomen motie is het college dus niet bevoegd om een besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan voor te bereiden. Immers op grond van de Gemeentewet is het college uitsluitend bevoegd besluitvorming voor te bereiden rekening houdend met geuite wensen vanuit uw raad.

Aangezien het college geen zelfstandige bevoegdheid heeft tot het vaststellen van een bestemmingsplan, kan zij in het kader van het bestemmingsplan Blekersveld slechts een besluit voor uw raad voorbereiden dat rekening houdt met de in de motie verwoorde wens. In casu een besluit om het bestemmingsplan niet vast te stellen.

Vooralsnog gaan wij er vanuit dat uw raad het ten aanzien van het bestemmingsplan Blekersveld eerder ingenomen standpunt tot beëindiging van het ingezette planologisch proces continueert. Maar graag zien wij dit geformaliseerd door een tussentijdse uitspraak van uw raad.

Wij veroorloven ons uw raad nog op het volgende te wijzen. In artikel 3.8, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wet ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de gemeenteraad binnen een termijn van twaalf weken na de termijn van terinzagelegging van een bestemmingsplan beslist over de vaststelling ervan. Dat betekent in dit geval dat over het bestemmingsplan Blekersveld uiterlijk op 30 augustus 2022 door uw raad beslist had moeten zijn.

Nu dat niet is gebeurd, kan uw raad -in het geval dat zij alsnog af mocht willen wijken van eerder gepleegde besluitvorming (zie in deze de eerder aangehaalde motie)- het bestemmingsplan Blekersveld dus niet zonder strijd met de wet vaststellen.

In afwachting van hopelijk een spoedige reactie, verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Blekersveldgroen

Stijn de Geus, voorzitter                                                                Gert Valster, secretaris