Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Posted on

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Mevrouw K.H. Ollongren
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

 

Overveen, 8 september 2018

 

Onderwerp: Onjuiste informatieverstrekking gemeente Bloemendaal inzake verzoek opname project Blekersveld in het kader van de C&H-wet

 

Bijlage: 2

 

Excellentie, Geachte mevrouw Ollongren,

Zoals u weet ligt de wijze van besluitvorming binnen de gemeente Bloemendaal al jarenlang onder vuur. Wederom moeten wij constateren dat de procedure die heeft geleid tot uw besluit tot opname van het woningbouwproject Blekersveld op de projectenlijst Crisis en Herstelwet (C&H-wet), de toets der kritiek niet kan doorstaan. Wij stellen vast dat de in het kader van de aanvraag aan u geleverde informatie op zijn minst op onwaarheid berust. Wij durven zelf zover te gaan om te stellen dat u omwille van een positieve uitkomst op het verzoek C&H-wet u willens en wetens door het college van burgemeester en wethouders bent voorgelogen.

Waar gaat het om:
Onlangs heeft u besloten de projectenlijst in het kader van de Crisis en Herstelwet met een aantal projecten uit te breiden. Onder de toegevoegde projecten ook het project 168, het project Blekersveld te Bloemendaal. Het behelst de realisatie van 50 tot 100 woningen in het sociale segment.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-33414.html

Aangezien wij als buurtbewoners al vanaf 2016 onze bedenkingen tegen deze plannen bij de gemeente hebben kenbaar gemaakt, waarop hoegenaamd niet door haar wordt gereageerd, zult u begrijpen dat uw besluit rauw op ons dak viel. Uit de toelichting op uw besluit concluderen wij dat u uw besluit op basis van onjuiste informatie heeft genomen. Er van uit gaande dat het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal het bevoegd gezag is die de aanvraag tot opname van het project Blekersveld in het kader van de C&H wet heeft gedaan, kunnen wij niet anders concluderen dat het u met valse informatie geprobeerd heeft tot een positief besluit over genoemd project te verleiden. En naar nu blijkt met positief effect.

In de toelichting op uw besluit meldt u namelijk dat de gemeenteraad het Blekersveld heeft aangewezen voor de realisatie van sociale woningbouw. Dit is een pertinente onwaarheid. De raad heeft tot nu toe
-met uitzondering van een bevestiging dat de strook grond waarover het gaat in 2014 bij de actualisatie van het ruimtelijk plan in successie tot groen is bestemd- geen enkel besluit over de locatie genomen.

Wij doen u hierbij ter informatie toekomen onze inspraakreactie bij de beeldvormende raadsvergadering van 6 september jongstleden. Deze reactie geeft naar onze mening een goed overzicht van hetgeen met betrekking tot dit project in onze gemeente speelt. Voor het overige maken wij u attent op onze website www.BlekersveldGroen.nl

Gelet op het feit dat uw besluit is genomen op basis van onjuiste informatie, verzoeken wij u uw besluit ten aanzien van het project Blekersveld in heroverweging te nemen.

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden naar de Commissaris van de Koning, de heer Remkes.

 

Hoogachtend,
Stichting Blekersveld Groen i.o.
Namens deze,

 

Gert Valster
Blekersveld 14
2051 NL Overveen