Blekersveldgroen – Sociale woningbouw

Posted on

Geacht college,

Bij brief van 20 oktober 2016 heeft u mij, bewoner van het Blekersveld te Overveen, in kennis gesteld van de uitkomsten van uitgevoerd onderzoek naar mogelijke bouwlocaties voor sociale woningbouw. Naar ik begrijp is het grasveld tussen Blekersveld en Westelijke Randweg in beeld als een van de vijf locaties waar bouw van 15 tot 45 woningen zou kunnen plaatsvinden.

Over dit voornemen wil ik als buurtbewoners van Blekersveld en omgeving reeds op voorhand mijn bedenkingen kenbaar maken en u verzoeken mijn argumenten te betrekken bij uw toekomstige afwegingen

Het valt mij op dat u het terrein beschrijft als grasveld  en er geen landschappelijke of recreatieve waarde aan toekent.

Dat de betreffende grond meer is dan ‘grasveld’, blijkt uit de historie van de ruimtelijke ordening ter plaatse. In het toenmalige bestemmingsplan “Buytentwist en omgeving” is de strook grond aangewezen als openbaar groen, plantsoen of berm. De benaming plantsoen doet in ieder geval vermoeden dat recreatie tot de mogelijkheden behoort, dan wel landschappelijke waarde heeft. Hetzelfde perceel heeft in het vigerende bestemmingplan “Overveen 2013”, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 23 oktober 2014, de bestemming groen gehouden, zodat er mijn insziens vanuit gegaan mag worden dat ontwikkeling tot plantsoen nog steeds tot de mogelijkheid behoort. Dat de gemeente Bloemendaal in het verleden meermalen heeft geweigerd om invulling te geven aan genoemde bestemming, doet hieraan niets af.

In dit kader breng ik u in herinnering de in de periode 1998-2008 tussen een aantal bewoners van het Blekersveld en het toenmalige college gevoerde correspondentie inzake het geven van invulling aan het meergenoemd bestemmingsplan Buytentwist gekoppeld aan het openbaar maken van het onderhavige perceel grond.

Ik stel vast dat nu ook in het recentelijk geactualiseerde bestemmingsplan de bestemming groen is gecontinueerd en openstelling van het terrein als plantsoen nog steeds aan de orde kan zijn. Een en ander sluit aan bij de destijds door het toenmalige college betrokken stelling richting appelanten dat -hoewel geen prioriteit- het publiek openstellen van het gebied op termijn mogelijk gemaakt zou kunnen worden. In dat kader wijs ik u erop dat ook toen reeds expliciet is onderkend dat openstelling zou betekenen dat maatregelen getroffen zouden moeten worden voor de in de grondwal aanwezige vervuilde grond.

Overigens merk ik hier op dat de Structuurvisie 2040 van de provincie uitgaat van het tegengaan van verstedelijking en grote waarde hecht aan het belang van groene zones.

Onbalans sociale huur, vrije sector en koop

Uitdrukkelijk wil ik laten weten het een goede zaak te vinden dat uw college zich inzet voor stimulering van sociale woningbouw binnen de gemeente Bloemendaal.

Ik constateer dat in het gebied Dompvloedslaan e.o. al veel sociale woningbouw is en nog wordt gerealiseerd. In dit kader breng ik u onder de aandacht de plannen van de Stichting Sint Jacob in de Hout met betrekking tot de wens tot het realiseren van seniorenwoningen op het huidige terrein van oud verzorgingshuis Oldenhove. Verdere sociale woningbouw in het zoekgebied Dompvloedslaan en omgeving zal ons inziens dan ook leiden tot een onbalans in huur- en koopwoningen. Ik vind dit een slechte zaak, mede omdat dit kan leiden tot een niet wenselijke verandering in de demografische samenstelling van het gebied.

Tevens kunt u uit de dossiers van politie, GGD en woning coöperatie Brederode duidelijk afleiden dat  kleine sociale huurwoningen (1 a 2 persoonshuishouden) die momenteel op het Blekersveld staan, regelmatig bewoont worden door mensen die voorheen in inrichtingen zaten, maar door een veranderend overheidsbeleid weer terug worden geplaatst in de samenleving. Een nog hogere concentratie van mensen die moeite hebben zich te handhaven in de maatschappij is mijn inziens niet wenselijk. Gezien de aantal woningen dat u wilt gaan bouwen, is de kans zeer groot dat een aanzienlijk deel hiervan voor kleine huishoudens bestemd zijn.

Ik geef in overweging  dat buiten de andere 4 in uw brief genoemde locaties ook gekeken kan worden naar het terrein en gebouwen Publieke werken aan de Brouwerskolk te Overveen, Reinwater park of het grasveld gelegen ten noorden van het station Bloemendaal. Bouw op deze locaties zal zeker bijdragen aan een betere balans tussen koop en huur aldaar.

Verkeersdruk Dompvloedslaan en Willem de Zwijgerlaan

Woningbouw leidt tot extra verkeer. Zoals bij u bekend verondersteld, levert 1 extra woning 5 à 6 extra verkeersbewegingen per dag. Ik ga er vanuit dat –bij realisatie- ook de nieuwe woonwijk via de huidige ontsluiting zal uitwegen op Willem de Zwijgerlaan/Dompvloedslaan. Reeds in de huidige situatie bestaat er ter hoogte van de aansluiting een verkeersonveilige situatie. Het verkeer dat gebruik maakt van het fietspad aan de westkant van de Westelijke Randweg, met daarop onder andere fiets- en bromverkeer richting Kennemer Lyceum, InHolland en Mendellcollege, neemt het niet zo nauw met de aldaar geldende voorrangsregels. Dit heeft de afgelopen jaren al meerdere malen geleid tot bijna ongelukken. Meer woningbouw en het daarmee gepaard gaande extra verkeer zullen de kans op daadwerkelijke ongelukken aanzienlijk vergroten. Ik verzoek u daarom bij de planvorming nadrukkelijk aandacht te besteden aan het onderwerp veiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Extra gevaar voor schoolgaande kinderen

Ik hecht eraan hier -wellicht ten overvloedde- ook nog te wijzen op het gegeven dat zowel aan de Willem de Zwijgerlaan als de Dompvloedslaan scholen zijn gevestigd (Julianaschool 300 meter en Koningin Wilhelinaschool 30 meter verwijderd van de ontsluiting Blekersveld). Het halen en brengen leidt -zoals bij u bekend- nu reeds tot chaotische situaties voor langsrijdend autoverkeer. Extra verkeer komend vanaf de ontsluiting Blekersveld zal het risico op ernstige ongevallen met (kleine) schoolgaande kinderen verder doen toenemen.

Parkeerproblemen

Ook uw college zal op de hoogte zijn van het gegeven dat de gebruikers van het voormalige politiebureau –als gevolg van een tekort aan pakeergelegenheid- parkeren aan de westzijde van de ingang Blekersveld. Hierdoor wordt de breedte van de weg zodanig verengd dat elkaar tegemoetkomend verkeer niet gelijktijdig het plan in of uit kan. Extra woningbouw zal leiden tot extra parkeerproblemen en dus tot extra overlast voor de huidige buurtbewoners. Ik verzoek u dan ook nadrukkelijk aandacht te schenken aan de effecten van planvorming voor parkeren en zie graag onderbouwd hoe het toepassen van de parkeernorm problematieken op dit gebied voorkomt.

Onder verwijzing naar vorenstaande argumenten zal het u duidelijk zijn dat ik als Blekersveldbuurtbewoner uw ideeën voor  woningbouwplannen op het grasveld tussen Randweg en Blekersveld niet steun. We zullen alle hiertoe door de wetgever geboden rechtsmiddelen gebruiken ten einde extra bebouwing op genoemde strook grond te voorkomen.

Tot slot:

Nieuwe natuur

Indien er bij u -alles overwegend- toch geen bereidheid bestaat om het gebied voor het publiek open te stellen, verzoek ik u om het gebied zich zelfstandig verder te  laten ontwikkelen tot nieuwe natuur, à la het bosje van Broekens te Driehuis. Immers door de niet toegankelijkheid heeft het perceel grond zich de afgelopen 20 jaar al ontwikkeld tot een uniek stukje gebied, bron voor dier en plant die elders in de gemeente niet meer voorkomen of schaars zijn. Zo zijn er diverse op de rode lijst voorkomende  vogels gespot, zoals Snip,  Groene Specht, Huismus  en zelfs IJsvogel.  Ook heb ik vastgesteld dat de Vleermuis het gebied als thuishabitat heeft ontdekt en wordt de Vos meerdere malen per jaar gespot. Ook blijkt de nu reeds aanwezige flora een aantrekkende werking te hebben op de Bij. Een in mijn ogen goede ontwikkeling als ik kijk naar het belang van dit dier bij de productie van ons voedsel. Dat uw college gedoogt dat een imker op het terrein zijn kasten heeft geplaatst, juichen wij dan ook toe. Al deze ontwikkelingen onderstrepen dat het gebied ook op dit onderdeel aanzienlijke landschappelijke waarde heeft.

Hoogachtend,