Asbest op het Blekersveld te Overveen

Posted on

Aan: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied / IJmond

Het Blekersveld te Overveen (gemeente Bloemendaal) wordt op dit moment gesaneerd. In dat kader is door uw omgevingsdienst, een door BK ingenieurs namens de gemeente ingediend saneringsplan goedgekeurd.

In formulier A behorende bij de aanvraag wordt ten aanzien van asbest het volgende gemeld “onderzocht conform NEN 5707 en detectielimiet – 100 mg/kg”. Op dit moment bevind zich op het Veld een overmaatse container die gevuld is met plastic “zak” waarop gemeld wordt dat deze asbest bevat.

Vreemd is dat daarnaast de met het graven opgeworpen puinwallen niet zijn afgedekt/danwel nat worden gehouden teneinde verspreiding door verstuiving te voorkomen.

In de onderzoeksrapportage “nader bodem- en asbestonderzoek” van BK ingenieurs is het volgende met betrekking tot asbest geconcludeerd: Asbest Op de locatie is zowel op het maaiveld als in de contactzone (0,0 – 0,5 m -mv) visueel geen asbest aangetroffen of analytisch aangetoond. Het indicatieve monster van de beton[1]en menggranulaathoudende onderlaag bevat tevens geen asbest. Het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg ds) wordt niet overschreden. Toetsing hypothese bodem De hypothese ‘de locatie is verdacht op het voorkomen van een geval van ernstige bodemverontreiniging met PAK en PCB in de puinhoudende (bodem-)laag’ is correct gebleken. Het terrein is lokaal verontreinigd met de verwachte stoffen (PAK en PCB). De oppervlakte van de verontreiniging betreft minimaal 100 m2, en heeft een omvang van ca. 40 – 60 m3. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging conform de Wet Bodembescherming.

 

De hypothese ‘locatie verdacht op het voorkomen van een asbestverontreiniging in de puinhoudende (bodem-)lagen’ is onjuist gebleken. Er is geen asbestverontreiniging aangetoond op de locatie.”

 

Wij verzoeken u in uw rol als toezichthouder en handhaver van het milieu de nodige actie in deze te nemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gert Valster