Antw.:⁨ Kiezersbedrog⁩

Posted on

Wel zo netjes om het antwoord van VDB te plaatsen, al hebben wij een andere kijk op de feiten


Geachte heer Valster,

Dank voor uw mail. Zoals u weet, of in elk geval had kunnen weten, heeft de fractie van Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal zich onthouden van stemming over het geamendeerde raadsvoorstel op 30 juni 2020, inzake de huisvesting van statushouders en sociale woningbouw op het Blekersveld. Wij hebben diverse malen in commissie- en raadsvergaderingen andere oplossingen aangedragen voor het huisvesten van statushouders. Deze oplossingen hebben het in het democratische proces helaas niet gehaald. Verder moeten wij als raadsleden met lede ogen aanzien hoe bij andere projecten waar sociale woningbouw is gepland, zoals op Landgoed Dennenheuvel, onnodige vertraging wordt opgelopen door, ons inziens, volstrekt overbodige gangen naar de Raad van State door omwonenden. De wachtlijsten voor mensen op zoek naar een sociale woning worden steeds langer en voor het aanpakken van het scheefwonen hebben we helaas geen tools. Eén van de belangrijkste kerntaken van de overheid is zorg te dragen voor goede en betaalbare huisvesting voor haar bevolking, ook de gemeente Bloemendaal. Daar falen wij als land, en zeker als regio faliekant in.

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal gelooft echter nog wel in onze democratie. Er heeft zich op 30 juni 2020 een democratisch proces voltrokken waarbij dit, glasheldere, geamendeerde raadsvoorstel is aangenomen. De enige keuze is dan, om ervoor te zorgen dat het voorstel zo goed mogelijk wordt uitgevoerd door het college, in samenspraak en in samenhang met de omgeving. Laten we eerlijk zijn. Ik heb de diverse insprekers gehoord en goed naar alle bezwaren geluisterd en ben daarvan geschrokken. Al was er een 100% fantastisch participatieproces gevoerd, dan was de buurt nog altijd tegen welke vorm van bouw dan ook op het Blekerveld geweest. De buurt gaat nu eenmaal niet over de keuze óf er woningbouw komt, maar kan wel meepraten over het hóe. De meerderheid van de gemeenteraad van Bloemendaal heeft het college een heel duidelijke opdracht gegeven. Als u het heeft over slechte communicatie, kunnen we het eens zijn. Ook VDB heeft uitgesproken dat de communicatie met de buurt veel beter had gekund en had gemoeten.

De argumenten dat er problemen van sociale aard en veiligheid zullen ontstaan met de komst van statushouders, heeft ons zeer tegen de borst gestuit. De gemeente Bloemendaal heeft een verleden van twee zeer succesvolle woonprojecten met vluchtelingen. In de jaren ’90 op het PZ terrein en tussen 2016 en 2019 op Landgoed Dennenheuvel, beiden in dorp Bloemendaal. Bij geen van deze projecten zijn problemen ontstaan waar sommigen van uw buurtgenoten voor vrezen.

We zullen met elkaar een samenleving moeten creëren waarin plek is voor iedereen. Soms betekent dat, dat er keuzes gemaakt worden waar niet iedereen achter staat, blij mee is, of waar voldoende draagvlak voor is vanuit de samenleving. Dat is de zware taak van een overheid en van ons als volksvertegenwoordigers. Als raadsleden hebben wij het algemeen belang van onze (lokale) samenleving te dienen, ook wanneer dat tegen ons eigen persoonlijke gevoel indruist of wanneer je terug moet komen op eerder gemaakte beloftes. De wereld is continu aan verandering onderhevig, als bestuurders van een land of een gemeente zul je bereid moeten zijn om mee te bewegen met die veranderingen. Maar nogmaals, VDB had liever andere oplossingen gezien! Er is nu gekozen voor deze oplossing. Laten we met elkaar kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen insteken en vormgeven. Ik voorspel dat, net als bij de omwonenden van Landgoed Dennenheuvel, alle angst en zorgen van de buurt zullen wegebben zodra het project loopt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over hoe VDB in dit proces stond en staat.

Hartelijke groet,
Mark Doorn fractievoorzitter
Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal