Aangifte tegen gemeente Bloemendaal met het verzoek tot strafvervolging

Posted on3 Comments

Beste raadsleden,

Tot grote ontsteltenis las ik dat door het College wordt gesuggereerd dat er in het kader van “snoeien” bomen gekapt mochten worden op Blekersveld zonder vergunning. Dit is wederom verkeerde informatie van het College aan de Raad. Zelfs als buiten beschouwing wordt gelaten dat in dit geval de Wnb Flora en Faunawet in eerste instantie moet worden gerespecteerd klopt dit ook niet met de standaard AP Verordening.

Het APV Bloemendaal  (artikel 4:10 e.v.) geeft de definitie van een “boom” en stelt dat voor kappen van alles met een diameter > 15 cm op 1.30 cm hoogte een KAPVERGUNNING noodzakelijk is.

De velling heeft plaatsgevonden zonder omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo. Ingevolge artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten is een overtreding van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo een economisch delict.

Er is bewijs genoeg dat er bomen geveld zijn met grotere diameter dan volgens het APV toegestaan is en daarom wordt er nu ook aangifte gedaan tegen de gemeente van een economisch delict met het verzoek om strafvervolging in te stellen en te vorderen dat een maatregel tot verrichting van prestaties tot het goedmaken van een en ander aan de verdachte wordt opgelegd.

Verwachtend met deze informatie van dienst te zijn,

[afzender bekend bij de redactie]

Bijlage vanwege de grootte van de bestanden slechts 3 fotos uit de collectie.

 

3 thoughts on “Aangifte tegen gemeente Bloemendaal met het verzoek tot strafvervolging”