Omwonenden geven input voor woningen statushouders Blekersveld

Posted on

Bron Haarlemsweekblad

BLOEMENDAAL Vorige week heeft de gemeente Bloemendaal een aantal online, raadplegende sessies georganiseerd over de bouw van flexwoningen op Blekersveld en de integratie van de statushouders die daar komen wonen. Voor de online bijeenkomsten waren ruim zeshonderd omwonenden uitgenodigd. Tijdens de sessie konden deelnemers uitgebreid vragen stellen en hun mening geven zowel over de ontwerpvarianten als over de integratie van statushouders. Ook werd gevraagd wie geïnteresseerd is om in de begeleidingscommissie plaats te nemen.

Deelnemers aan de participatie kregen een presentatie van de projectleider en architect Wouter Zaaijer van Bureau OZ gaf een toelichting op het ontwerp. Een medewerkster van Vluchtelingenwerk Nederland vertelde over statushouders en integratie.

ZESTIG WONINGEN De gemeente heeft architectenbureau OZ gevraagd een studie te doen naar de inpassing van eerst dertig en later nog eens dertig woningen op het terrein. Voor dat onderzoek kreeg de architect een aantal aandachtspunten mee. Zo moet er een prettig leefbare goed vormgegeven wijk komen, opgezet met geprefabriceerde modulaire woningbouw, vanwege de snelheid en de tijdelijkheid. Voor aansluiting met de bestaande wijk moeten heldere verbindingen en een veilige infrastructuur aangelegd worden en ook aan de watergang moet aandacht gegeven worden. Tot slot moet de wijk een groene uitstraling krijgen. De architect heeft vervolgens rekening houdend met deze punten een ontwerp gemaakt en dat toegelicht in de online participatiesessies.

Wouter Zaaijer vindt het bij inpassing in een bebouwde omgeving belangrijk dat het goed wonen wordt voor de nieuwe bewoners, maar dat het ook iets extra’s oplevert voor de bestaande omgeving. Zo kan er op buurtniveau een nieuwe gezamenlijke gemeenschap ontstaan. Deelnemers konden onder andere hun mening geven over de gevelbekleding, de hoogte van de woonblokken, de verdeling van de woningen over het terrein, de wallen bij het water, de infrastructuur en de verbinding met de rest van de wijk. De architect zal de inbreng van de deelnemers in het definitieve ontwerp verwerken. Het definitieve ontwerp wordt dan voorgelegd aan het college ter vaststelling. Vervolgens zullen de gemeenteraad en inwoners worden geïnformeerd.

SOCIALE BALANS De taak van de begeleidingscommissie is om ervoor te zorgen dat de omstandigheden voor statushouders die gaan wonen in de flexwoningen op locatie Blekersveld zo goed mogelijk zullen zijn vanaf de start. Uitgangspunt hierbij is dat de sociale balans in de wijk behouden blijft. De commissie zal uit ongeveer vijftien leden bestaan die een mix zijn van omwonenden, organisaties en verenigingen die actief zijn in de wijk. In het begin van het traject komt de commissie regelmatig bijeen. Later kan dit bijvoorbeeld op maandelijkse basis plaatsvinden, dat beslist de begeleidingscommissie zelf. De eerste bijeenkomst staat gepland voor maandag 16 november om 19:30 uur. Aanmelden voor de begeleidingscommissie kan door een e-mail te sturen naar flexwonen@bloemendaal.nl met daarin een korte motivatie. Aanmelders krijgen dan vervolgens bericht en nadere informatie.

PROTEST Overigens is de bouw op het Blekersveld niet onomstreden. Bewoners van het Blekersveld en de Dompvloedslaan hebben zich verenigd in de Stichting Blekersveldgroen om zich te weren tegen mogelijke bouwplannen op het braakliggende deel van het Blekersveld. Het gebied is eind 2016 opgenomen op de lijst van vijf locaties van de gemeente Bloemendaal waar mogelijk sociale woningbouw kan verrijzen. Twee jaar later werden van die locaties Bennebroek, Vogelenzang en het Bispinckpark afgevallen. De bouwplannen op het Reinwaterpark liggen stil, wegens een conflict tussen PWN en ontwikkelaar Cobraspen. Blekersveld is daarmee de laatst overgebleven locatie voor de bouw van sociale huurwoningen.

De omwonenden willen helemaal geen woningbouw. Ze willen graag dat het terrein groen blijft en dat het als groenstrook toegankelijk wordt voor het publiek. Volgens de gemeente heeft het gebied echter geen landschappelijke waarde. Secretaris Gert Valster van de stichting laat weten dat de omwonenden weinig vertrouwen hebben in de opstelling en betrouwbaarheid van de gemeente. Ze zijn daarnaast bang dat de bouw van een flink aantal sociale huurwoningen in een klein buurtje het sociale evenwicht verstoord.

Bebouwing van het terrein is volgens de stichting helemaal niet mogelijk volgens het geldende bestemmingsplan voor Overveen. Op een kaartje in het bestemmingsplan is te zien dat het gebied hoort bij het landgoed De Beek en dus volgens de Nota Landgoederen niet mag worden gesplitst en niet mag worden bebouwd