Reactie gemeente aan De heer Doodeman

Posted on

Geachte heer Doodeman,

Op 22 november 2016 stuurde u ons namens de bewoners van het Blekersveld een brief. In deze brief maakt u een aantal bedenkingen kenbaar tegen het voornemen om sociale huurwoningen te bouwen op het grasveld ten westen van het Blekersveld (hierna: grasveld Blekersveld). U verzoekt ons om deze bedenkingen te betrekken in de planvorming. In deze brief reageren wij op uw bedenkingen.

Wij willen u allereerst bedanken voor uw brief

Wij begrijpen dat ons voornemen om sociale huurwoningen te bouwen voor onrust in de buurt zorgt. Wij zijn blij dat u de zorgen van de buurtbewoners met ons deelt. Wij kunnen hierdoor in de verdere planvorming rekening houden met de belangen van de omwonenden. Wij hopen met deze brief meer duidelijkheid te geven over de vragen die u heeft en eventuele zorgen weg te nemen. Hieronder reageren wij puntsgewijs op uw bedenkingen.

Waarom wordt een grasveld met de bestemming Groen bestemd voor woningbouw?

U merkt op dat het grasveld Blekersveld de bestemming ‘Groen’ heeft. U gaat er daarom vanuit dat het grasveld is bestemd voor het aanleggen van een plantsoen. De bestemming Groen is echter breder dan alleen plantsoenen. Alle openbare ruimte die geen verkeersbestemming heeft, krijgt de bestemming Groen. Daaronder vallen ook stukken grond die geen functie hebben. U merkt tevens op dat er tussen 1998-2008 correspondentie is geweest tussen gemeente en bewoners van het Blekersveld. Deze correspondentie ging over de invulling van het grasveld Blekersveld, gekoppeld aan het openbaar maken van deze grond. In de genoemde periode gebruikte de gemeente het terrein als opslagplek. Na overleg met de buurt is besloten om dit gebruik te staken. En zijn echter geen afspraken gemaakt over de toekomstige bestemming van het terrein.

Hoe verhoudt het woningbouwplan zich tot het provinciaal beleid?

U merkt op dat de provinciale structuurvisie 2040 uitgaat van het tegengaan van verstedelijking en grote waarde hecht aan groene zones. Dit beleid geldt echter voor het landelijk gebied, niet voor de bebouwde kom van steden en dorpen. -2- Het grasveld Blekersveld ligt binnen de bebouwde kom. In de provinciale ruimtelijke verordening maakt het grasveld dan ook onderdeel uit van het bestaand bebouwd gebied. Het beleid van de provincie is erop gericht om verstedelijking op te vangen binnen het bestaand bebouwd gebied. Op deze manier wil de provincie verstedelijking buiten het bestaand bebouwd gebied tegengaan.

Leidt de bouw van sociale huur niet tot een onbalans in de buurt?

U merkt op dat in de Dompvloedslaan e.o. al veel sociale woningbouw is. U wijst erop dat de bouw van seniorenwoningen bij Oldenhove daar nog bovenop komt. Dit leidt volgens u tot een onbalans in de verhouding tussen huur- en koopwoningen. Aan de Dompvloedslaan en het Blekersveld staan 110 koopwoningen en 54 sociale huurwoningen. In de achterliggende straten tussen de Julianalaan en de Dompvloedslaan staan alleen koopwoningen. Het aandeel sociale huur in uw buurt is daarmee een stuk lager dan de voorgeschreven 33 % op nieuwbouwlocaties. Wij delen uw opvatting niet dat de bouw van sociale huurwoningen op het grasveld tot een onbalans tussen huur- en koopwoningen leidt. Op het terrein van Oldenhove worden geen sociale huurwoningen gebouwd, maar een intramurale zorgvoorziening. De nieuwbouw wordt gerealiseerd ter vervanging van het huidige intramurale zorgcentrum.

Wat is het effect van de nieuwbouw op de verkeersveiligheid?

U geeft aan dat de aansluiting van het Blekersveld op de Dompvloedslaan/Willem de Zwijgerlaan verkeersonveilig is. Ook leidt het halen en brengen van kinderen bij de Wilhelminaschool tot chaotische situaties. U vreest dat een toename van de verkeersdruk tot meer kans op ongelukken leidt en dat extra verkeer de kans op ernstige ongevallen met schoolgaande kinderen verder doet toenemen. U verzoekt daarom bij de planvorming aandacht te besteden aan het onderwerp veiligheid. De gemeente begrijpt uw zorgen over de verkeersveiligheid. Wij zullen in het kader van de planvorming onderzoeken of in de nieuwe situatie maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Wat is het effect van de nieuwbouw op de parkeermogelijkheden?

U vreest dat extra woningbouw tot extra parkeerproblemen leidt en dus tot extra overlast voor de huidige buurtbewoners. U verzoekt ons om dan ook nadrukkelijk aandacht te schenken aan de parkeeropgave. De gemeente begrijpt uw zorgen over de parkeermogelijkheden. Voor de bouw van nieuwe woningen wordt echter een minimale parkeernorm gehanteerd, zodat de druk op de bestaande parkeervoorzieningen niet toeneemt.

Kan de gemeente het gebied niet als natuurgebied inrichten?

U geeft aan dat er beschermde dieren en plantensoorten voorkomen, omdat het terrein al 20 jaar braak ligt. Het perceel heeft volgens u hierdoor een aanzienlijke landschappelijke waarde. Indien de gemeente er niet voor open staat om het gebied open te stellen voor publiek, verzoekt u de gemeente om het terrein te laten ontwikkelen tot nieuwe natuur. De gemeente begrijpt uw zorgen over het aantasten van natuur- en landschapswaarden. Dit is echter geen reden om het terrein als natuurgebied in te richten. Evenmin zal de gemeente het terrein inrichten als plantsoen. De gemeente wil graag dat de wachttijden voor woningzoekenden worden verkort. Om dit doel te bereiken wil de gemeente dat de voorraad sociale huurwoningen in Bloemendaal wordt uitgebreid. De gemeenteraad heeft het grasveld Blekersveld aangewezen als één van de drie locaties waar sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd. Het bestemmen van dit perceel tot natuur of het inrichten van het terrein als plantsoen staat in dit verband haaks op het doel om de voorraad sociale huurwoningen uit te breiden. -3- Het college zal uiteraard onderzoek doen naar de aanwezigheid van beschermde dieren en plantensoorten. Als blijkt dat op het grasveld beschermde flora en fauna voorkomt, zal de gemeente beschermende maatregelen nemen om te voorkomen dat de flora en fauna wordt aangetast. Indien beschermde flora en fauna verloren gaat, zal deze ter plaatse of in de directe omgeving gecompenseerd worden. Elk stuk groen of plantsoen heeft in meer of mindere mate een landschappelijke waarde. Soms is er sprake van bijzondere landschappelijke waarden, die beschermd moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de aanwezigheid van historisch groen, monumentale bomen of een bijzonder parkontwerp. Het college maakt dan een afweging van alle betrokken belangen, waarbij kan worden besloten dat andere waarden of mogelijkheden zwaarder wegen. Op deze locatie is echter geen sprake van bijzondere landschappelijke waarden.

Hoe kunnen omwonenden hun ideeën over de woningbouwplannen inbrengen?

Het college stelt dit jaar een ruimtelijk kader op voor het plangebied. Hierin leggen we vast hoeveel woningen er worden gebouwd, waar de woningen precies komen en hoe hoog de bebouwing mag worden. U bent van harte welkom om mee te denken over het ruimtelijk kader. Hoe eerder omwonenden hun inbreng geven, hoe beter. Zodra de planvorming van start gaat, ontvangt u een uitnodiging.

Wilt u meer informatie, kijk dan op de projectpagina

U kunt de projectpagina raadplegen via www.bloemendaal.nl/socialewoningbouw. Op deze pagina publiceren we alle relevante informatie over het project. U kunt uw mailadres achterlaten op de projectpagina. Dan houden we u automatisch op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris

bedenkingen woningbouwplannen Blekersveld_2017000961