Weer gegoochel

Posted on1 Comment

Bij brief van 10 december 2020 corsanummer 2020004668 voldoet de wethouder Sociaal Domein aan het verzoek van de leden van de raadscommissie Samenleving om een overzicht te geven van gehuisveste statushouders in de corporatiewoningen. Althans de wethouder doet daar een poging toe. Want het blijft een gegoochel met cijfers. Zo stelt de wethouder in de 2e alinea op pagina 3 van de brief onder het kopje “ 3. Verloop taakstelling statushouders bij inzet locatie Dennenheuvel” dat zij in oktober 2019 de raad heeft geïnformeerd over de opgave om nog 68 statushouders te moeten huisvesten voor de zomer van 2020. Luisteren we het betreffende moment in de raadsvergadering van oktober 2019 terug dan blijkt dat zij iets heel anders zegt. Immers in die vergadering stelt zij dat de provincie eist dat voor eind 2019 er nog 60 statushouders gehuisvest moeten worden:

Vervolgens komt dit aantal van 68 veelvuldig terug in de stukken die zijn gebruikt om uiteindelijk te komen tot een collegebesluit tot aanwijzing van het Blekersveld als locatie voor de opvang van statushouders. Dan is het op zijn minst vreemd dat wethouder nu in dezelfde brief onder het reeds aangehaalde kopje stelt dat de gemeente in 2020 de wettelijk taak had om 62 statushouders te huisvesten. Begrijpt u het nog? Wij als burger niet meer.

En dan valt ons in het stuk nog iets op. Het lijkt erop dat de in Bloemendaal fungerende woningbouwcorporaties de mogelijkheid hebben om te “sturen” in de opnames van statushouders. Immers in de eerste alinea van pagina 2 wordt gesteld: Omdat er bij Pré Wonen in de eerste helft van 2020 nauwelijks woningen vrijkwamen heeft Pré Wonen haar inzet om statushouders te huisvesten in de tweede helft van 2020, vanaf juli en met name in november/december verhoogd”. Hoe verhoudt dit zich met het besluit van uw raad dat de huisvesting van statushouders niet ten koste mag gaan van de reguliere woningzoekende!

Tot slot wordt op pagina 1 onder het kopje “Hoger aantal mutaties in 2020 biedt geen garanties voor de toekomst” het volgende gesteld: “Het aantal mutaties in 2020 is beduidend hoger, waardoor Brederode Wonen ook meer woningen heeft kunnen aanbieden aan statushouders, zonder reguliere woningzoekenden tekort te doen” En dan komt het: “Brederode Wonen verwacht echter in 2021 vergelijkbare mutaties als in 2018 en 2019. Daarom zou zij –zonder bijbouwen van sociale huurwoningen- niet aan de taakstelling kunnen voldoen.” De aanname waarop Brederode Wonen deze stelling baseert is echter met geen enkel argument onderbouwd.
In het kader van summier, onvolledig en onjuist informeren van de raad vonden wij het nodig om u hier toch nog maar even op te wijzen.

1 thought on “Weer gegoochel”

  1. Wat erg dat bijna alle raadsleden gewoon een kop in het zand steken, terwijl ze weten dat alles wat het college in deze zaak doet niet klopt. en dan maar schande spreken over de toeslagenaffaire, maar deze raadsleden doen hetzelfde, door niet te controleren, terwijl ze wel de mogelijkheid hadden!