Vervolg AED verzoek

Posted on

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
Overveen, 9 januari 2020

Geacht college,

In onze brief van 3 december jongstleden verzochten wij u om een subsidie in de kosten van aanschaf en onderhoud van een AED. Een besluit op ons verzoek heeft ons tot op heden niet bereikt.
Wel namen wij als bestuur kennis van een in het Bloemendaals Nieuwsblad geplaatst artikel over AED’s in onze gemeente. Uiteraard zijn wij blij dat uw college zich in samenwerking met de stichting AED inzet voor de realisatie van een dekkend netwerk aan AED’s. En natuurlijk zijn wij verheugd met de mededeling dat ook in Overveen nog een extra AED zal worden geplaatst. Jammer vinden wij het echter dat u stelt dat nog gezocht wordt naar een goede locatie. Immers in ons meergenoemd subsidieverzoek hebben wij aangegeven dat wij in overleg met Woningbouwcorporatie Brederode Wonen overeenstemming hebben over het plaatsen van een AED op het Blekersveld!

Bezichtiging van de door u aangegeven ArcGis-kaart met daarop onder andere de locaties van AED’s in Overveen, leert ons dat van de zeven in Overveen aanwezige AED’s de vijf ten westen van de Randweg gesitueerde AED’s niet 7 x 24 uur bereikbaar zijn. Alleen de twee op particulier initiatief geplaatste AED’s in het Kennemerpark voldoen aan dit criterium.

Overigens op de door u aanbevolen kaart mist de AED-locatie Duinlust, welke wel 7 x 24 uur bereikbaar is. Deze locatie is echter vanuit het deelgebied Dompvloedslaan en omgeving niet binnen 6 minuten bereikbaar.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om de extra in Overveen te installeren AED te plaatsen op het Blekersveld, danwel alsnog positief te beschikken op ons op 3 december 2019 ingediende subsidieaanvraag, zodat wij zelf tot aanschaf over kunnen gaan.

In afwachting van uw reactie verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de stichting Blekersveldgroen

 

Gert Valster, secretaris

 

Stichting Blekersveldgroen

p/a Blekersveld 14

2051 NL Overveen