uw verzoek om reactie op bericht GroenLinks Bloemendaal facebook

Posted on

Geachte heer Valster,

In uw e-mail van 7 december jl. verzoekt u om een reactie op het bericht op de facebookpagina van GroenLinks van de gemeente Bloemendaal waarin is gesteld dat de snoeiwerkzaamheden ten onrechte zijn stilgelegd. Naar aanleiding van uw e-mail bericht ik u als volgt.

De OD NHN heeft namens het bevoegd gezag (provincie Noord-Holland) opgetreden ten aanzien van de Wet natuurbescherming. Er is een last onder dwangsom opgelegd om toekomstige overtreding van artikel 1.11 en/of artikel 3.5 Wnb te voorkomen. Er is gelast de werkzaamheden in het projectgebied gestaakt te houden totdat er gedegen ecologisch onderzoek door een deskundige  heeft plaatsgevonden conform het vleermuisprotocol 2017, danwel het vleermuisprotocol 2021, voor zover dit van kracht is, op het effect van de bomenkap op vleermuizen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

. [naam bekend bij de redactie]

 

…………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)